MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu venkova

15.10.2021 / 08:00 / Kristína Ďuratná

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo příjem žádostí do oblíbeného programu Podpora obnovy a rozvoje venkova! Pokud zvažujete rekonstrukci místní komunikace, veřejné budovy, školního sportoviště nebo vybudování nového místa pro odpočinek čtete dál.

Oprávněnými žadateli jsou obce rozděleny dle velikosti na obce do 3000 obyvatel a obce se 3000 až 10 000 obyvateli. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je Strategický rozvojový dokument obce schválený zastupitelstvem. Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost o dotaci do každého vyhlášeného dotačního titulu.

Pro obce do 3000 obyvatel je dotace je poskytována až do výše 80 % uznatelných nákladů, pro obce s 3000 až 10 000 obyvateli až do výše 70 % uznatelných nákladů. Bližší informace k uznatelnosti nákladů jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací na webu MMR pro menší obce k dispozici zde, pro větší zde. Příjem žádostí je otevřen do 17. prosince 2021.

Výstupy projektu nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové/dispoziční kapacity objektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj si pro obce připravilo následující dotační tituly:

Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Minimální limit na jednu žádost činí 500 tis. Kč, maximální 10 mil. Kč.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovanými záměry jsou akce cílené na:

 • obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy;
 • obnovu školních tělocvičen.

Oprávněným žadatelem je obec, na jejímž katastru je zřízena základní škola.

Školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity. Minimální limit na jednu žádost činí 500 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
 • knihovny,
 • školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
 • multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech)

Minimální limit na jednu žádost činí 500 tis. Kč, maximální limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Pro obce od 3000 do 10 000 obyvatel je maximální limit až 20 mil. Kč. 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotační titul je vyhlášený pouze pro obce do 3 000 obyvatel. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jedná se zejména o:  

 • obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť

Minimální limit na jednu žádost činí 100 tis. Kč, maximální limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.


V případě zájmu o podání žádosti o podporu nás můžete kontaktovat, rádi zprostředkujeme bližší informace a pomoc s přípravou.