MAS Podbrněnsko, spolek

Finanční příležitosti na malé zelené projekty

7.4.2022 / 10:30 / Anna Kalandrová

Znáte místo, které by zasloužilo ozelenit? Zkuste svůj nápad zrealizovat s pomocí jednoho z mnoha zelených grantů!

V současné době bylo vyhlášeno mnoho grantových a jedna dotační výzva na podporu rozvoje zeleně, kvality krajiny a veřejných prostranství v obcích. Díky nim mohou žadatelé realizovat své záměry na výsadbu stromů, sazenic, alejí, větrolamů nebo protihlukových a prostisprašných stěn. Nejčastěji podporovanými jsou neziskové a příspěvkové organizace. Najdou se však příležitosti i pro jiné právnické osoby, včetně obcí, v případě grantu Společně pro přírodu 2022 od Nadace Veronika dokonce i pro fyzické osoby/jednotlivce.

Podívejte se na detaily jednotlivých výzev:
(seřazeny jsou podle data ukončení příjmu žádostí)

Škoda stromky 2022 (Nadace partnerství)

Zaměření programu:

Nadační příspěvky jsou určeny pro výsadbu stromů a zeleně přispívajících k zadržení vody v krajině, plnění protierozních funkcí, zvýšení biodiverzity a obnovu dobře fungujících ekosystémů jako prevence před měnícími se klimatickými podmínkami. Výzva podporuje zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí.

Kritéria výběru:

 • vhodnost stromů pro zvolené stanoviště a vhodnost stanoviště v rámci krajiny;
 • význam výsadby pro zvýšení ekologické stability území a zadržení vody v krajině (vsakování dešťové vody);
 • budou upřednostňovány projekty výsadeb na místě přístupném veřejnosti;
 • vyvážený a realistický rozpočet (ceny je třeba uvádět včetně DPH u jednotlivých položek);
 • míra zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektu; způsob komunikace projektu v
 • rámci obce a vůči médiím a širší veřejnosti.
 • zajištění kvalitní následné péče o vysazené stromy na dobu minimálně 5 let, která spočívá především v zálivce, kontrole kvality ochrany před zvěří, pevnosti kůlů a úvazů a je-li třeba zajištění výchovných řezů (je třeba důvěryhodně doložit popisem zajištění následné péče); v omezené míře lze žádat i na podporu následné péče.
 • kvalitní zpracování žádosti a příloh;
 • v případě, že je žadatelem obec, budou bodově zvýhodněny projekty: předloženy obcemi do 800 obyvatel; připravené na základě komunitního plánování se zapojením veřejnosti.

Na co lze žádat:

 • zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • do maximální ceny 2 000 Kč za 1 sazenici (včetně DPH);
 • do maximální ceny 20 Kč za sazenici (včetně DPH) u lesnických výsadeb;
 • není možné žádat pouze na výsadbu keřů (jsou podporovány pouze jako doplněk k výsadbě stromů). S výsadbou keřů musí být také spojena výsadba minimálně 10sazenic stromů, nelze žádat na velmi drobné keře, polokeře nebo sazenice pro účely živého plotu;
 • nákup materiálu ke stabilizaci sazenic (kůly, pletivo, chráničky, popruhy na úvazy) až do 5 % z celkových nákladů, nebo uhrazení následné péče (zakládací řez, zálivka) ve výši 5 % nákladů na sazenice.

Oprávnění žadatelé:

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace.

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony

Příjem žádostí: do 15.4.2022

Odkaz: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty

Sázíme budoucnost s KB penzijní společností (Nadace partnerství)

 Změření programu:

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely. Udržitelná budoucnost a dlouhodobá pomoc v boji proti klimatickým změnám jsou jedním z nosných pilířů strategie KB Penzijní společnosti. Myslí nejen na finanční budoucnost svých klientů, ale i na společnou budoucnost nás všech pod korunami stromů. Zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí je důležité, stejně jako je potřeba pro kvalitní penzi zasadit semínko již v mládí.

Podporované aktivity:

Hlavní téma

 • výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině.

Doplňková témata (není možné podpořit samostatně)

 • výsadba nebo obnova remízů,
 • obnova polních cest přírodě blízkým způsobem,
 • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí,
 • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo,
 • oprava drobných sakrálních staveb v sousedství alejí (kapličky, křížky, boží muka…).

Oprávnění žadatelé:

oprávněnými žadateli jsou pouze následující právnické osoby: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku).

Příjem žádostí: do 30.6.2022

Odkaz: https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty

Stromy 2022 (Nadace ČEZ)

Zaměření programu:

 • Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.
 • Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.
 • Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).

Skladba nákladů v rozpočtu:

Nadační příspěvek můžete použít na: nákup dřevin (tj. stromů či keřů) s tím, že nákup dřevin musí tvořit nejméně 70 % celkových nákladů, dále na nákup pomocného materiálu (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.) a na náklady za služby spojené s výsadbou dřevin.

Oprávnění žadatelé:

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná podmínkami programu.

Příjem žádostí: Pro podzimní výsadbu 1. 6. – 29. 7. 2022 

Odkaz: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy-102525

Společně pro přírodu 2022 (Nadace Veronika)

O programu:

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. V programu Společně pro přírodu rozdělujeme peníze získané z dobročinných obchodů Nadace Veronica. Maximální výše žádané částky na jeden projekt je 50 tisíc korun, lze zažádat v odůvodněných případech po předchozí konzultaci o částku vyšší.

Žádosti o udělení příspěvku z veřejné sbírky Nadace Veronica Společně pro přírodu je možné podávat v průběhu celého roku.

Hodnocení žádostí správní radou probíhá 2x ročně, únor/březen a září/říjen.

Oblast podpory: 

Projekty musí být zaměřené na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí.

Mohou se například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství, školních zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podpořeny mohou být i projekty propojující lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů a další společensky prospěšné aktivity. Při přijímání žádostí bude kladen důraz na nové nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

Oprávnění žadatelé: 

O podporu mohou žádat neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy a mimoškolní zařízení, obce i fyzické osoby. Podpora je nově určená pro projekty, které budou realizovány na území celého Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí: do září/říjen (bude upřesněno), za specifických podmínek i individuálně

Odkaz: https://nadace.veronica.cz/page/ziskej-grant/grantove-formulare.php

DATART PRO LIDI (HP TRONIC ZLÍN, SPOL. S.R.O.)

Zaměření programu:

Společnost Datart se prostřednictvím podpory neziskových organizací zaměřuje na rozvoj regionů, ve kterých má svá působiště. Hlavní pilíře podpory – sociální oblast, environmentální oblast a udržitelnost, vzdělání, věda a výzkum.

Oprávnění žadatelé:

O finanční dar může žádat právnická osoba registrovaná v České republice – nezisková organizace (obecně prospěšná společnost, spolek, občanské sdružení, nadace, nadační fond) nebo příspěvková organizace (např. zdravotnická zařízení, vzdělávací subjekty). Datum vzniku organizace musí být minimálně rok před podáním žádosti.

Postup:

 1. žadatel vyplní žádost o finanční dar
 2. uzávěrka žádostí je vždy 10. května a 10. listopadu v roce
 3. úspěšný žadatel získá na základě darovací smlouvy finanční příspěvek, který využije ke sjednanému účelu do 3 měsíců od podpisu smlouvy
 4. po realizaci napíše krátkou zprávu o přínosu daru a poskytne fotografie realizace

Příjem žádostí: uzávěrka je vždy 10. května a 10. listopadu v roce

Odkaz: https://www.datart.cz/napoveda/pomahame/podpora-organizaci

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty (SFŽP ČR)

Zaměření programu:

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity. 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. 

Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

 • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
 • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
 • zpracování odborného posudku
 • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Oprávnění žadatelé:

 • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Místo realizace projektu:

Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky. Za veřejně přístupné místo je považováno takové místo, které je přístupné každému, tedy sloužící obecnému užívání. Pro účely tohoto programu se za veřejně přístupné místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup.

Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023

Odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94

Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů - grantové schéma (SFŽP ČR)

Zaměření programu:

 • Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím podpory grantových schémat určených k zajištění výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. 
 • Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Cílem výzvy je též iniciace subjektů s místní znalostí (nositelů GS), za účelem multiplikace zdrojů financování zapojením zejména soukromých prostředků.

Předmětem podpory je:

 • zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích
 • multiplikace zdrojů na tuto činnost
 • realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň

Oprávnění žadatelé:

 • nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s poskytováním podpory na výsadbu stromů
 • místní akční skupiny (MAS)

Grantové schéma a výše příspěvku:

 • nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou grantů dalším, koncovým příjemcům
 • subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve stejné výši (poměr 1:1) a zajistit vysázení stromů ve dvojnásobném rozsahu
 • výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 mil. Kč (možnost opakování žádosti)
 • maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů, zálohově
 • administrace v AIS SFŽP ČR ve vztahu Fond – nositel grantového schématu

Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023 

Odkaz: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95