MAS Podbrněnsko, spolek

Modernizační fond na obnovu energetiky včetně komunitní

17.12.2020 / 10:36 / Jan Oujeský

Státní fond životního prostředí vypsal předregistrační Výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci programu 2 (RES+) Modernizačního fondu, který bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč. 

Státní fond Životního prostřední vypsat předregistrační výzvu v rámci Modernizačního fondu v programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) . Jedná se prozatím o sběr jednoduchých projektových záměrů, které budou parametry odpovídat budoucí výzvě (vyhlášení v roce 2021), nicméně podání tohoto projektového záměru bude podmínkou budoucí výzvy.

Účelem výzvy je předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory.

Oblasti a akvitiy pro předkládání záměrů by měla řešit opatření zaměřená na instalaci nových nepalivových zdrojů obnovitelé energetiky. Může se jednat o opatření a aktivity zaměřené zejména na instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivníhoenergetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE) - Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze
    jako součást komplexního projektu FVE (projekty, které mohou být podpořeny v rámci OP TAK budou financovány až po vyčerpání alokace OP TAK)
  • geotermální zdroje energie (GTE) - systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE

Projektové záměry předkládané v rámci této výzvy by měly identifikovat investiční návrhy navazujících projektů s cílem dosažení přínosů ve:

  • asnížení emisí CO2 ekv. (t/rok)
  • snížení spotřeby primární neobnovitelné energie (MWh/rok)
  • instalovaný výkon elektrické energie z OZE (MW)
  • výroba energie z OZE (MWh/rok)
  • akumulace elektrické energie vyrobené z OZE (MW)

Projektové záměry mohou předložit právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), udělené v souladu se Zákonem 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), prostřednictvím Vyhlášky č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Maxmimální a minimální výše investičních záměrů je bez finančního omezení. Tato výzva je vyhlášena 30. listopadu 2020 a projektové záměry mohou být předkládány po celou dobu jejího zveřejnění, nejpozději všakdo 1. února 2021 (12:00 hod). Projektový záměr je možné podat v uvedeném termínu výhradně elektronicky, prostřednictvím vyplněného formuláře „Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu“, který je potřeba vyplněný odeslat na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz. Jako předmět emailu uveďte „Projektový záměr do programu RES+“

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu či na webu SFŽP