MAS Podbrněnsko, spolek

Aktualizace Strategického rámce MAP

12.9.2017 / 10:00 / Jan Oujeský

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pohořelice dne 7. 9. 2017 zasedal Řídící výbor. Jedním z velice podstatných bodů jednání bylo schválení aktualizace Strategického rámce MAP ORP Pohořelice. Strategický rámec je základní koncepční dokument MAPu, který stanovuje vizi rozvoje vzdělávání v regionu, jednotlivé priority a cíle tohoto rozvoje. Nedílnou součástí Strategického rámce jsou i tzv. Investiční záměry, projekty a záměry jednotlivých vzdělávacích institucí. Pro vzdělávací instituce, které zvažují / plánují získat na některé projekty finanční prostředky z EU dotací (min. IROP / ITI / MAS) je povinností dané projekty a záměry zanést do zmiňovaného Strategického rámce. V opačném případě nemohou býti podpořeny. V současné aktualizaci, platné od 7. 9. 2017, došlo k doplnění celkem 5 nových investičních záměrů a k aktualizaci 1, již dříve zaneseného. 

Aktualizovaný Strategický rámec naleznete zde, případně na webové stránce věnové Strategickému rámci.

Z dalších bodů jednání je důležité zmínit představení Akčního plánu MAP a dalšího postupu v projektu, podání aktuálních informací o dosavadní realizaci projektu. Zároveň byli přítomní členové ŘV seznámeni s Výzvou MAS Podbrněnsko, spolek, č. 2 - IROP, určenou na podporu infrastruktury pro základní a střední školy v regionu, rovněž na Výzvu č. 32 OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II. a chystané výzvy OP VVV Šablony II. (MŠ/ZŠ) a Šablony I. (ZUŠ/neformální vzdělávání/ŠK,ŠD), MAP II. a Implementace MAP I.

Více informací o zasedání ŘV naleznete v příložené prezentaci a v zápisu z jednání ŘV.