MAS Podbrněnsko, spolek

Články k projektu

Pracovní skupiny projektu MAP SO ORP Pohořelice II jsou sestaveny

 6.12.2018

Řídicí výboru projektu "Místní akční plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II" měl na svém prvním jednání konaném dne 6. listopadu 2018 mimo jiné za úkol ustanovit pracovní skupiny projektu a jmenovat jejich členy. Pracovní skupiny (PS) budou existovat čtyři, konkrétně půjde o:

  • PS pro financování,
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • PS pro rovné příležitosti.

Jejich členy jsou především aktivní členové Řídicího výboru a dále zástupci odborné veřejnosti (konkrétní složení PS naleznete zde). Skupiny se budou scházet čtyřikrát ročně. Jejich činnost budou koordinovat Mgr. Ondřej Veselý (vesely@podbrnensko.cz) a Helena Kloudová, DiS (kloudova@podbrnensko.cz). Na tyto členy realizačního týmu se tak můžete obracet se svými náměty a připomínkami.

Projekt MAP SO ORP Pohořelice II startuje workshopem rovných příležitostí

 17.10.2018

Jedním ze způsobů, jak zajistit naplňování zásady rovného přístupu ke vzdělání, je zpracovávání plánů pedagogické podpory (PLPP). Tento institut představuje soubor podpůrných opatření u žáka v prvním stupni podpory ve školním prostředí, tedy ještě před vyšetřením školským poradenským zařízením. Pomáhá identifikaci potřeb dítěte, nastavení strategií jejich naplnění a vyhodnocení, zda k jejich naplnění došlo či potíže dítěte přetrvávají. Může sloužit také jako podklad při komunikaci mezi školou, rodinou a školským poradenským zařízení. Účastníci workshopu budou seznámeni se základními kroky při sestavování, realizaci i vyhodnocení PLPP, za využití kazuistik z prostředí MŠ.

Workshop je určen všem, kteří:

  • se zabývají povinným předškolním vzděláváním,
  • se věnují dětem s odkladem školní docházky,
  • pracují s dětmi zařazenými do přípravných ročníků ZŠ,
  • pracují s dětmi na 1. stupni ZŠ (zvláště s dětmi 1. a 2. ročníku),
  • jsou zpracovateli plánů pedagogické podpory na školách.

Workshop se uskuteční ve středu 31. října 2018 od 9:00 h. Bližší informace naleznete v pozvánce. Účast na něm je zdarma.