MAS Podbrněnsko, spolek

počáteční fáze realizace SCLLD 

Projekt Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopnotstí MAS je zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2014-2020 (SCLLD), kdy finanční prostředky jsou vynaloženy na zabezpečení realizace Výzev MAS a režijní výdaje spojené se SCLLD. Jedná se například o výdaje spojené s pořádanými školeními/semináři k jednotlivým výzvám, zajištění hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS, mzdové a režijní výdaje spojené s realizací SCLLD, metodická a konzultační činnost v oblasti vzdělávání pro školy a školská zařízení - tzv. Šablony atd.


Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 
Název projektu: Počáteční fáze realizace SCLLD
 
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002938
 
Realizace projektu: 1. 9. 2015 - 31. 1. 2018
 
Výše dotace: 3 653 957,45 Kč