MAS Podbrněnsko, spolek

KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ

Proces tvorby každé strategie komunitně vedeného místního rozvoje je postaven na postupu zdola nahoru, kdy je klíčové zapojit do procesu tvorby veřejnost a místní aktéry. Nejinak tomubylo i při tvorbě naší strategie, ačkoliv nám situaci velmi stěžovala pandemie Covidu 19 a vyhlášené vládní omezení. Nakonec se v rámci možností ale podařilo zapojit širokou veřejnost, členy MAS i obce z území plošnou formou dotazníkového šetření a podrobněji cíleným setkáním a diskuzí více do houby na fokusní skupině konané 22. 4, 2021 v sídle MAS. 

DOTAZNÍKY

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na široké spektrum otázek na kvalitu života na území MAS. Zkoumány byly i postoje více založené na pocitovém vnímání skutečnosti. Tedy, co se dotazovanému líbí nebo naopak nelíbí a jak by se daný stav mohl zlepšit. Identifikovány byly i možné problémy a silné stránky, které byly využity ve SWOT analýze. Tematicky se dotazníky dotýkaly široké palety témat. Od infrastruktury, přes školství, nabídku služeb, životní prostředí, ekonomiku, bezpečnost, veřejnou správu nebo možnosti trávení volného času. Dotazníky byly na míru zaměřeny na okruhy respondentů. Jednalo se o dotazníky pro širokou veřejnost, neziskové organizace, zástupce obcí, podnikatele. Využity byly i informace od škol z dotazníkových šetření v rámci Místních akčních plánů. Výsledky z dotazníku byly v některých otázkách prezentovány ve fromě wordcloudů. 

FOKUSNÍ SKUPINA

Fokusní skupina naproti tomu byla zaměřena více do hlouky a na věc se snažila dívat více kvalitativními metodami. Na setkání konaném 22. 4. 2021 se sešli zástupci aktivní veřejnosti, obcí, podnikatelů i oblasti vzdělávání. Diskutovány byly závěry zjištěné dotazníky, výstupy z analytických podkladů pro tvorbu strategie, které byly prezentovány kanceláří MAS, tak i podněty účastníků vzešlé z diskuze fokusní skupiny. Pro práci se skupinou byla zvolena po odprezentování analytických podkladů forma brainstormingu a týmové práce. Více již v přiložené prezentaci a zápisu z jednání (prezenční listina, pozvánka a fotografie ke stažení zde, Katalog animačních činností, Chytrá řešení v MAS). 

Při tvorbě Koncepční části byly zohledněny i informace získané při zpracovávání programů rozvoje obcí členských obcí MAS, pro které tuto činnost MAS Podbrněnsko zajištuje a v rámci nichž probíhaly v některých obcích i řízené rozhovory. Množství získaných informací tedy bylo i v obtížné covidové době poměrně robustní.

Závěr tvorby koncepční části pak završilo připomínkování na webu MAS Podbrněnsko, které bylo otevřeno komukoliv, kdo o strategii projevil zájem a probíhalo během měsíce srpna. Schválení finálního dokumentu koncepční části Výkonnou radou MAS Podbrněnsko dne 26.8.2021, pak celý proces završilo.

Součástí celého procesu tvorby koncepční části nové strategie byl a je i sběr projektových záměrů, které se již chystají na budoucí tvorbu akčních plánů. Více ke komunitnímu projednání ve strategii a přiložených dokumentech.

Pro ty z Vás, kteří již do budoucna uvažují o využití dotací na svou činnost, je také připravený formulář ke sběru projektových záměrů. 

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě jednoho projektového záměru)

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě více projektových záměrů)

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.