MAS Podbrněnsko, spolek

MAS Podbrněnsko, spolek, bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky. Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření a fichí Akčního plánu jsou ze strany ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů jsou sledovány v monitorovacím systému.

Pro potřeby hodnocení implementace cílů SCLLD je stanoven pravidelný monitoring indikátorů na úrovni strategických cílů strategického rámce SCLLD (způsob zjišťování, vstupní a cílové hodnoty, odpovědné osoby za sledování a pravidelnost sledování) a jeho následná evaluace (zpracování a vyhodnocení zjištěných informací v rámci monitoringu). Oba procesy jsou pro potřeby komplexního hodnocení implementace podstatné a vzájemně provázané – vždy je nutné provést oba procesy.

Za monitoring a hodnocení je v MAS Podbrněnsko, spolek, zodpovědná Dozorčí rada, která bude provádět průběžné vyhodnocení implementace SCLLD. Dozorčí rada monitoruje realizované projekty, kontroluje a sleduje plnění cílů a indikátorů v rámci celé strategie, podílí na hodnocení úspěšnosti projektů konečných žadatelů k naplňování jednotlivých cílů strategie a podílí se též na hodnocení úspěšnost dosahování stanovených strategických a specifických cílů v průběhu celé realizace SCLLD. Monitoring zajišťuje kancelář MAS, která připravuje podklady pro dozorčí radu.

Celý proces monitoringu, evaluace a komplexního vyhodnocení bude probíhat na úrovni MAS Podbrněnsko, spolek, min. 1x ročně, pokud nebude stanoveno jinak (např. metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021–2027, doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky, Valnou hromadou MAS Podbrněnsko aj.).

Indikátory pro potřeby hodnocení implementace cílů SCLLD