MAS Podbrněnsko, spolek

komunitní projednávání

Dokument – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020 byl v průběhu své tvorby komunitně projednáván, a to s využitím širokého spektra metod pro zapojení místních aktérů a veřejnosti. Vybrané metody plně korespondují s podstatou metody Leader, na níž je SCLLD MAS Podbrněnsko založena. K tvorbě strategie byly (od podzimu roku 2013) využity kulaté stoly, dotazníky, diskuze v rámci pracovních skupin a veřejných projednávání a také osobní schůzky se starosty místních obcí ve věci diskutování nejpalčivějších problémů obcí z regionu. Podrobný popis zapojení komunity při tvorbě strategie naleznete níže.

kulaté stoly

DOTAZNÍKOVé ŠETŘENÍ

VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ - SMĚŘOVÁNÍ ROZVOJE MAS

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN - sociální, prorodinná, podnikatelé, rozvoj obce

oslovení ředitelů škol a školek

NÁVŠTĚVY STAROSTŮ A ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Sběr projektových záměrů


KULATÉ STOLY

Prvním krokem při tvorbě strategie bylo pořádání dvou kulatých stolů, jež se odehrály v září a v prosinci roku 2013. Kulaté stoly byly určeny pro širokou veřejnost a účastnili se jich mimo partnerů MAS Podbrněnsko také angažovaní občané, podnikatelé, neziskové organizace a zástupci členských obcích. Na kulatých stolech byly zjišťovány a diskutovány obecné nápady a připomínky k regionu a vykrystalizovaly z nich nejzávažnější problémy, které je potřeba v území řešit. Přínosem prvního zapojení komunity do tvorby integrované strategie byla především identifikace aktivních jedinců z území. Výstupem setkání byla analýza hlavních problémů a potřeb území (dle místních aktérů), která posléze posloužila jako konfrontační materiál při identifikaci klíčových rozvojových oblastí MAS Podbrněnsko.  

KE STAŽENÍ: prezence z 26. 9. 2013 a z 10.12. 2013, Výstup z 26. 9. 2013, Výstup z 10. 12. 2013, Foto z 26. 9. 2013, Foto z 10. 12. 2013


DOTAZNÍKOVé ŠETŘENÍ

V květnu roku 2014 se ve všech obcích regionu MAS odehrálo dotazníkové šetření za účelem zachycení názorů obyvatel a aktérů z území na stav regionu (odkaz na web). Dotazování se zúčastnilo více než 230 obyvatel, 90 podnikatelů a 50 neziskových organizací a probíhalo ve spolupráci se studenty Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně, kteří přímo v terénu oslovovali náhodné či předem domluvené respondenty. Šetření se mohli zúčastnit všichni obyvatelé, podnikatelé i všechny neziskové organizace působící na území MAS, protože kromě dotazování přímo v obcích byly spuštěny webové verze těchto formulářů, které byly šířeny a propagovány představiteli obcí a řadě z nich přišel odkaz na formulář přímo e-mailem. Díky dotazníkovému šetření se podařilo získat, kromě nápadů, názorů a připomínek k území, také kontakty na aktivnější občany, podnikatele a neziskové organizace, kteří byli následně spolu s partnery MAS pozváni na setkání, kde se projednávalo budoucí směřování rozvoje MAS Podbrněnsko.

KE STAŽENÍ: názory místních obyvatel, neziskových organizací, podnikatelů, zástupců škol, příklady vyplněných dotazníků


VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ - SMĚŘOVÁNÍ ROZVOJE MAS 

Na počátku července 2014 se odehrála 2 veřejná projednávání - v Pohořelicích (1.7.) a v Židlochovicích (2.7.). Účastnit jednání se mohl kdokoliv z území Podbrněnska. Pozvánky byly vyvěšeny na webu MAS i na webech obcí z regionu. Byly vytvořeny letáčky, které byly umístěny na frekventovaná místa v obcích a byli též pozvání partneři MAS. Diskutovalo se nad konkrétními tématy, které vykrystalizovaly z dotazníkového šetření. Zároveň se zde probíralo, jak by podle místních měl vypadat region, ve kterém by rádi žili a trávili svůj volný čas. Na základě těchto dvou setkání bylo možné stanovit vizi regionu MAS Podbrněnsko a také identifikovat oblasti, kterým je potřeba věnovat dostatek pozornosti a snažit se je rozvíjet - první nástřel klíčových oblastí rozvoje. 

KE STAŽENÍ: zápis - Pohořelice, Židlochovice, prezence - Pohořelice, Židlochovice, foto - Pohořelice, Židlochovice, pozvánky - Pohořelice, Židlochovice


JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Dle klíčových oblastí rozvoje a poté zároveň v reakci na témata v operačních programech, které se týkají místních akčních skupin, byly vytvořeny tematické pracovní skupiny, na kterých bylo bylo konkrétněji diskutováno, jak rozvíjet dané klíčové oblasti. Na tyto pracovní skupiny již byly zvány konkrétní osoby, které již v minulosti projevily zájem rozvíjet danou oblast nebo mají k dané oblasti, co sdělit.

1. SOCIÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zasedání pracovní skupiny řešící sociální oblast proběhlo celkem 2X - srpen 2014, září 2015. První setkání proběhlo v duchu seznamování se s obecnými problémy, které se v této oblasti na území Podbrněnska řeší. Byly stanoveny okruhy témat, kterým je nutné se v této oblasti věnovat - nedostatečná kapacita pobytových i ambulantních sociálních služeb, absence sociálního bydlení, malé zázemí pro mladé sociálně slabší rodiny atp. - více v zápisu z prvního setkání. 

Druhé setkání proběhlo téměř po roce a pozvány již byly ty sociální služby a organizace, kterých se v budoucnu budou týkat dotace přes MAS - poskytovatelé terénních a nízkokapacitních sociálních služeb, představitelka spolku, který plánuje založení komunitního centra a referentka odboru sociálních služeb v Židlochovicích. Jednání se vedlo v duchu diskuze nad problémy potřebami těchto institucí a nad návrhy opatření, které by mohly současnou situaci zlepšit. Důraz byl kladen zejména na ne příliš dobře podchycenou situaci v území týkající se problémových skupin obyvatelstva - sociálně slabší rodiny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením, jako jsou například matky samoživitelky, nízkopříjmové rodiny, mládež, propuštění delikventi, závislí, atp. - více v zápisu z druhého setkání.

KE STAŽENÍ: zápis - PS 2014, PS 2015, prezence - PS 2014, PS 2015, foto

2. PRORODINNÁ PRACOVNÍ SKUPINA

Setkání pracovní skupiny řešící prorodinná témata proběhlo v říjnu 2015. Na tuto pracovní skupinu byli opět pozváni pouze ti, kteří již v minulosti projevili zájem rozvíjet danou oblast nebo jsou též představiteli organizací, které se věnují práci s dětmi. Tato problematika je pro území MAS Podbrněnsko velice důležitá - rodin s malými dětmi na území MAS každoročně přibývá. Často tedy narážíme na nedostatečné kapacity institucí nebo organizací pracující s předškolními dětmi, ale také školními dětmi v době před a po vyučování. Setkáváme se zde s problémem absence kvalitních a dostupných zájmových kroužků, kde mohou děti trávit volný čas, zatímco rodiče musí být v práci. Cílem jednání na této pracovní skupině byl návrh opatření, která by výše naznačené problémy řešila.

KE STAŽENÍ: zápis, prezence, foto

3. PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKÁNÍ

Pracovní skupina zaměřená na podnikatelské aktivity se uskutečnila v říjnu roku 2015. Na tuto pracovní skupinu byli pozvání podnikatelé, a to napříč různými obory - zemědělci, vinaři, drobní podnikatelé-řemeslníci a další. Na tomto sektání jsme podnikatelům prezentovali vše, co bude možné přes MAS financovat. Následovala debata nad okruhy možných investic.

KE STAŽENÍ: prezence, letáček s tematickými okruhy, foto

4. PRACOVNÍ SKUPINA ROZVOJ OBCE

Pracovní skupina rozvoj obce se konala celkem 2X - jedna pro území Židlochovicka (10.9.2015), druhá na území Pohořelicka (20.10.2015). Rozebírány zde byly záležitosti spjaté s fungování jednotlivých obcí Podbrněnska - byla diskutována témata týkající se stavu technické infrastruktury, nové výstavby, stavu chodníků a místních komunikací a zájem byl též o rozvoj cyklostezek a cyklotras. Starostům na setkání byly představeny aktuální oblasti, které budou přes MAS podporovány. Byli zároveň vyzváni k promyšlení si možných projektů, které zapadají do těchto témat a k vyplnění formuláře, který slouží ke sběru projektových záměrů.

KE STAŽENÍ: prezence - Židlochovice, Pohořelice, foto - Židlochovice, Pohořelice


OSLOVENÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLEK

Problémy a potřeby základních a mateřských škol byly zjišťovány v rámci dotazníkového šetření již v roce 2014 (viz výše). Nicméně proto, že od této doby uplynula značná doba a taky proto, že šetření se zúčastnilo pouze 15 zařízení, rozhodli jsme se, že oslovíme školy znovu, a to prostředníctvím mailu a následně telefonického rozhovoru. E-mail jsme rozeslali na všechny základní a mateřské školy s cílem zjistit jejich problémy a potřeby. Součást sdělení byly aktivity, které mohou být finančně podporovány přes MAS. Týden poté jsme telefonicky školy a školky kontaktovali a rozebírali jsme s nimi řešené otázky.

Získali jsme informace celkem od 35 vzdělávacích zařízení z regionu a máme tak dobrou představu co místní školy a školky trápí a co chtějí v budoucnu řešit. Vzhledem ke kladnému mechanickému a následně přirozenému přírůstku z posledních let - se školy ani školky nepotýkají s nedostatkem žáků, některé z nich dokonce řeší nedostatečné kapacity. Společným problémem většiny škol je pak zastaralé IT vybavení a absence specializovaných tříd (i proto, že většina z nich jsou malotřídního charakteru). Mateřské školy v regionu naopak nejčastěji trápí špatné okolí budov - uvítaly by investice do rekonstrukce zahrad a dalších venkovních prostor sloužících k výuce a hraní. Obecně je ovšem stav školek a škol v regionu velmi dobrý, zřizovatelé škol investují do jejich rozvoje a zároveň ředitelé a ředitelky efektivně využívají dotační příležitosti. 


NÁVŠTĚVY STAROSTŮ A ZASTUPITELSTEV OBCÍ

V průběhu celého roku 2015 jsme objížděli obce - starosty, případně zastupitelstva, a prezentovali jim činnost a fungování MAS. Zároveň jsme tato setkání využili k diskuzi nad problémy a potřebami daných obcí a snažili jsme se zjišťovat jejich předběžné projektové záměry. Tato setkání byla pro nás velmi důležitá, protože si uvědomujeme, že blízký kontakt s místními starosty je pro současné a budoucí fungování MAS nezbytný. Zároveň i kvůli tomu, že jsme nově vzniklá MAS, je třeba se starosty pracovat a vysvětlovat jim řadu věcí, které se týkají přípravy na budoucí čerpání. 


SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

V průběhu roku 2015 jsme také spustili sběr projektových záměrů z území MAS, s cílem zjistit potřeby území, absorpční kapacitu pro jednotlivé fiche a pro spřesnění definici jednotlivých rozvovových oblastí. Sběr probíhá elektroicky - webový romulář na stránkách MAS, i papírově. Této aktivity se doposud zúčastnilo kolem 40 subjektů z regionu a zatím bylo sesbíráno kolem 250 záměrů.

Projektové záměry rozdělujeme dle klíčových oblastí rozvoje MAS Podbrněnsko:

KO1 - ŠKOLA-DÍTĚ-RODINA & VOLNÝ ČAS
KO2 - PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
KO3 - VENKOV, KDE SE DOBŘE ŽIJE
KO4 - INFRASTRUKTURA A ŽIVNOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEZAŘAZENO

Nejvíce návrhů projektů je zatím sesbíráno od místních obcí. Identifikovali jsme několik projektů, které bude možné přes MAS Podbrněnsko v následujících letech financovat, nebo které bude možné financovat prostřednictvím strukturálních fondů mimo MAS.

Sběr projektových záměrů stále pokračuje, a to přes webové stránky MAS. Kdokoliv projeví zájem sdělit nám svůj záměr, může vyplnit formulář záměru. Jeho záměr je přidán do naší databáze projektů, kterou aktualizujeme a sledujeme. Pokud je vyhlášena nějaká výzva (z národních i evropských zdrojů) informujeme dle databáze potencionální žadatele. 

Aktuální zásobník projektů je uváděn vždy na stánce OBLASTI ROZVOJE MAS.