MAS Podbrněnsko, spolek

Monitoring a evaluace SCLLD

Monitoring a evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020 je podstatnou součástí implementace Strategie. Sledování a vyhodnocování má ve své kompetenci Dozorčí rada MAS Podbrněnsko, která monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů a sleduje plnění cílů a indikátprů v rámci celé strategie. Kromě toho se podílí na hodnocení a úspěšnosti projektů konečných žadatelů k naplňování jednotlivých cílů Strategie a podílí se též na hodnocení úspěšnosti dosahování stanovených strategických a specifických cílů v průběhu celé realizace SCLLD.

Indikátorový a evaluační plán

Pro potřeby vyhodnocování a sledování implementace Strategie byl Výkonnou radou dne 27. 6. 2017 schválen Indikátorový a evaluační plán SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020. Tento dokument shrnuje základní požadavky monitoringu a evaluace plnění SCLLD, rovněž stanovuje metodiku a četnost vyhodnocování plnění SCLLD. 

Aktuální verze dokumentu:

Starší verze dokumentu:

výstupy monitoringu a evaluace sclld

ZPRÁVY O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

PRAVIDELNĚ OPAKOVANÉ HODNOCENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA)

PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING

MID-TERM EVALUACE