MAS Podbrněnsko, spolek

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Cílem Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014 až 2020 je nastavení standardů pro MAS na programové období 2014-2020. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Žádost o standardizaci MAS Podbrněnsko (soubor pdf nefunguje v internetovém prohlížeči, nutné v jiném programu)

Osvědčení o splnění standardizace MAS Podbrněnsko