MAS Podbrněnsko, spolek

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014–2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech:

  1. Národní dokument k územní dimenzi,
  2. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (dále také MPIN 2014-2020),
  3. Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020.

Dle MPIN 2014-2020 je SCLLD složena ze čtyř základních částí a povinných příloh:

  1. Popis území a zdůvodnění výběru – základní rámec fungování MAS,
  2. Analytická část – zachycení situace v území,
  3. Strategická část – stanovení směřování rozvoje,
  4. Implementační část – nastavení implementace strategie a jejího monitoringu,
  5. Přílohy.

SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020 je připravována dle zásad komunitně vedeného místního rozvoje. Při její tvorbě (od podzimu roku 2013) jsou využívány nástroje komunitního plánování (dotazníky, kulaté stoly a diskuze v rámci pracovních skupin a veřejných projednávání). 

Ke tvorbě SCLLD MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 bylo, kromě vlastních zdrojů spolku (převážná většina tvoří členské příspěvky a příjmy z drobné podnikatelské činnosti), využito podpory ze dvou projektů spolufinancovaných z EU v rámci dotačního období 2007-2013. 

Strategie MAS byla na konci ledna 2016 dokončena a předána k hodnocení řídícímu orgánu. 


SCLLD MAS PODBRNĚNSKO 2014-2020

SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

Dodatek SCLLD MAS Podbrněnské č. 1 - Programový rámec OP ŽP

PŘÍLOHY:

Příloha 1 - Finanční plán a indikátory pro programové rámce
Příloha 2  - Mapa území a seznam obcí
Příloha 3 - Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Příloha 4 - Analýza rizik
Příloha 5 - Čestné prohlášení statutárního zástupce


Žádost o standardizaci
Osvědčení o standardizaci