MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2021

5.2.2021 / 12:00 / Anna Kalandrová

V lednu byly Radou Jihomoravského kraje schváleny dotační programy na rok 2021. Unitř článku naleznou zájemci o krajskou dotaci přehled dotačních programů, užitečné odkazy a důležité informace vztahující se k čerpání dotací v roce 2021.

Rada Jihomoravského kraje schválila v polovině ledna podobu dotačních programů na rok 2021. V tomto roce bude podpořeno 31 dotačních programů v částce cca 502 milionů korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a to v období od 15. 2. 2021 do 1. 3. 2021. V případě dotačních programů Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK v roce 2021 a Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 (pouze dotační tituly DT1 a DT3) bude navazovat ještě 2. kolo výzvy končící až 6. 8. 2021. V porovnání s předchozími lety byly některé dotační tituly upraveny nebo zcela vypuštěny. Pravidelní žadatelé by tak měli věnovat zvýšenou pozornost při podávání a vyplňování žádostí o dotaci (např. z hlediska způsobilosti čerpat dotaci, podpory vybraných aktivit, minimálního podílu spoluúčasti nebo maximální výše podpory). Kromě Dotačního portálu může žadatelům o dotaci pomoci také Dotační katalog, kde jsou dotační příležitosti seskupeny podle právní formy žadatele.

Prostřednictvím jednotlivých dotačních titulů budou podporovány následující oblasti:

Dotační oblast venkov a zemědělství

 1. Dotační program Podpora rozvoje venkova v JMK pro rok 2021
 2. Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2021
 3. Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2021
 4.  Dotační program Podpora včelařství v JMK pro rok 2021

Dotační oblast Regionální rozvoj

 1.  Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v roce 2021
 2.  Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK v roce 2021
 3. Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v JMK v roce 2021
 4. Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v JMK v roce 2021
 5. Dotace obcím na zpracování územních plánů 2021
 6. Smart akcelerátor v JMK II, AKTIVITA – ASISTENCE (1. výzva)

Kultura a památková péče

 1. Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021
 2. Podpora památek místního významu v JMK v roce 2021

Prevence a požární ochrana

 1. Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2021
 2. Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2021"
 3. Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2021

Sociální a rodinná politika

 1. „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2021
 2. „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2021
 3. „Podpora služeb pro pečující osoby“ pro rok 2021
 4. Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje pro rok 2021
 5. „Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2021 (dle § 105 zák.č.108/2006 Sb.)
 6. Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. pro rok 2021

Vzdělávání, sport a volný čas

 1.  Dotační program na činnost národnostních menšin 2021
 2. Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021
 3. Dotační program ,,Do světa!" 2021
 4. Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2021

Zdravotnictví

 1. Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných JMK 2021
 2. Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v JMK pro rok 2021

Životní prostředí

 1. 1. Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2021
 2. 2. Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území JMK v roce 2021
 3. 3. Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Ostatní dotace

1. Individuální dotace JMK