MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva na Přírodní zahrady pro MŠ a ZŠ

 9.11.2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 16/2017 na téma Přírodní zahrady. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.…

MAS Podbrněnsko bude mít k dispozici prostředky z OP ŽP

 6.11.2017

MAS Podbrněnsko s největší pravděpodobností dostane příležitost rozdělovat ve svém regionu finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), a to již v následujícím roce 2018. Celkově by se v prvním kole mělo…

Avíza výzvy MAS PRV č. 2

 1.11.2017

MAS Podbrněnsko připravuje v pořadí druhou výzvu z programového rámce Programu rozvoje venkova. Výzva je zacílena na místní, převážně drobné podnikatele, mezi které bude rozděleno bezmála 9,0 mil. Kč. Výzva je rozdělena do tří podporovaných oblastí …

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

 1.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v měsíci říjnu vyhlásilo výzvu č. 5 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Cílem výzvy je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových…

Výzvy OP Životní prostředí

 30.10.2017

Operanční program Životní prostředí vyhlásil balík výzev zaměřených na různé aktivity, například protipovodňová opatření a povodňové plány,zdroje pitné vody a vodovodní řady, hospodaření s vodou a ČOV a kanalizace. OP ŽP – VÝZVA Č. 66 Výzva…

Výzva Cyklistické stezky A Místní komunikace

 30.10.2017

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil 2 výzvy na podporu a rozvoj dopravní infrastruktrury, konkrétně na rozvoj místních komunikací a cyklistických stezek: CYKLOSTEZKY Příspěvěk je možné poskytnout na výstavbu nebo opravu cyklistických…

Fond malých projektů

 24.10.2017

V rámci programu Interreg V-A Rakousko - ČR se dne 7. 11. 2017 od 10:00 uskuteční seminář pro žadatele v tomto programu, konkrétně seminář pro FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Fond malých projektů (dále FMP) podporuje malé neinvestiční projekty…

Národní dotační tituly MMR

 17.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. 10. 2017 vyhlásilo Národní dotační tituly pro rok 2018. Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při…

Výzvy č. 69 OP ŽP - odpadové hospodářství

 6.9.2017

Operační program Životní prostředí 1. 9. 2017 vyhlásil výzvu č. 69, jejímž cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které…

Sociální bydlení - Výzva MAS Podbrněnsko

 19.7.2017

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Výzva je zaměřena především na aktivitity…