MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy č. 69 OP ŽP - odpadové hospodářství

 6.9.2017

Operační program Životní prostředí 1. 9. 2017 vyhlásil výzvu č. 69, jejímž cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které…

Sociální bydlení - Výzva MAS Podbrněnsko

 19.7.2017

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Výzva je zaměřena především na aktivitity…

Vyhlášení výzvy MAS Podbrněnsko na podporu škol v regionu

 10.7.2017

Dnes byla vyhlášena Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání. Výzva je zaměřena především na aktivity zahrnující investice v podobě stavebních úprav a vybavení základních a střední…

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

 27.6.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 19. 6. 2017 vyhlásilo výzvu v Dotačním titulu č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Cílem dotačního titulu je rozvíjet sportovní infrastrukturu škol ve venkovských oblastech, konkrétně na: rekonstrukci,…

Výzva MŠMT Budování kapacit pro rozvoj škol II

 22.6.2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II, jejímž cílem je podpora formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. V…

Podpora plavání na základních školách

 24.5.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“. Tento program si klade za cíl podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech…

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině

 15.5.2017

Jihomoravský kraj vyhlásil nový dotační titul Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje pro rok 2017. Účelem dotačního titulu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých…

Podpora pro NNO

 12.5.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje druhou výzvu v roce 2017 na podporu neziskových organizací. Cíle výzvy je: Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb (určeno pro spolky, ústavy, obecně prospěšné…

Místo, kde žijeme

 24.4.2017

Oživte svvoji obce a sousedské vztahy v obci. Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme.  Nadace Via: "Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné…

Dotační podpora malotřídních škol

 21.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“. Tento program si klade za cíl pomoci…