MAS Podbrněnsko, spolek

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

1.11.2017 / 07:30 / Jan Oujeský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v měsíci říjnu vyhlásilo výzvu č. 5 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Cílem výzvy je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) těch mateřských a základní škol, jejihcž právní postavení nebo zacílení podpory není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací.

Podpora je určena:
 
 • základním školám zřizovaným obcemi pouze s 1. stupněm, včetně základní škol pouze s 1. stupněm, které rovněž vykonávají činnosti současně mateřské a základní školy umístěné v 1 budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.
 • základním školám zřizovaným dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově,
 • mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí.

Oprávněným žadatelem je: 
 
 • obec zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, nebo obec, na jejímž území bude zřízena základní nebo mateřská škola v právní formě školské právnické osoby ze strany dobrovolného svazku obcí, jehož členem je daná obec,
 • dobrovolný svazek obcí (dále jen „svazek obcí“) zřizující v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, základní nebo mateřskou školu v právní formě školské právnické osoby,
 • školská právnická osoba - zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona (dále také „svazková škola“).
Harmonogram výzvy: 
 
Vyhlášení výzvy 11. 10. 2017
Termín předložení podkladů 08. 12. 2017
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí 28. 02. 2018
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků 06. 03. 2018
Termín ukončení realizace akce 31. 08. 2019
Celková alokace výzvy je 330 mil. Kč. Limit poskytnuté dotace je minimálně 2 mil Kč a maximálně 30 mil. Kč. Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele/příjemce dotace je: 
 
 • 15 % z celkových způsobilých výdajů akce,
 • 30 % z celkových způsobilých výdajů akce za předpokladu, že součástí akce bude rovněž výstavba tělocvičny. 
Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit formou: 
 
 • výstavby nových prostor,
 • přístavby, nástavby, vestavby,
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových učeben, tzn. prostor umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání v souladu s § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů nebo § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vytvoření nových výukových kapacit mohou být v odůvodněném rozsahu realizovány doplňkové kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny vedoucí k celistvému řešení organizace výuky. Vybudování tělocvičny bude způsobilým výdajem pouze v případě akcí vedoucích k celistvému řešení organizace výuky, tj. dochází-li k navýšení kapacity kmenových tříd a bude prokázáno dlouhodobé provozování výuky tělesné výchovy v nevyhovujících prostorách (např. právě v kmenové třídě).

Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT