MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva pro územní samosprávné celky - výzva č. 80 OPZ

20.3.2018 / 12:00 / Jan Oujeský

Minsterstvo práce a sociálních věcí, respektive Operační program Zaměstnanost vypsal dne 15. 3. výzvu č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a zároveň profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Příjem žádostí o podporu
22. 3. 2018 od 9:00
Ukončení příjmu žádostí
15. 6. 2018 do 16:00
Oprávněný žadatel
kraj, obec, DSO, asociace a sdružení obcí a krajů
Minimální výše CZV na 1 projekt
1 000 000 Kč
Maximální výše CZV na 1 projekt
10 000 000 Kč
Výše dotace (spoluúčast žadatele)
95/100 % (0/5 % spoluúčast žadatele)*
* Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: Asociace a sdružení obcí a krajů -  Spolufinancování ve výši 0 % pro soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, je pouze v případě, že projekt je zaměřen na 1) podporu nebo ochranu osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, 2) sociální služby a aktivity sociálního začleňování, 3) aktivity v oblasti vzdělávání nebo na 4) aktivity sociálních a hospodářských partnerů v oblasti sociálního dialogu. V ostatních případech je spolufinancování 5 %.
 

Podporované aktivity výzvy:

 1. Podpora řízení kvality - Zavádění a rozvoje systémů, metod a nástrojů managementu kvality 
  • CAF
  • ISO 9001
  • ISO/ IEC 27001 (ISMS)
  • Model CSR a udržitelného rozvoje
  • MA 21
  • Model excelence EFQM
  • benchmarking/ benchlearning
 2. Podpora tvorby strategických dokumentů:
  • tvorba a aktualizace Strategických a prováděcích dokumentů
  • tvorba a aktulalizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů pro strategické řízení obcí a krajů (pasporty, generely, apod.) 
  • zpracování analytických podkladů, strategických dokumentů a auditů navazujících na prvotní fázi implementace GDPR
 3. Podpora procesního řízení v organizaci - 
  • popis hlavních procesů organizace, zejména procesů realizovaných v rámci přenesené působnosti (životní situace), resp. samostatné působnosti; zavedení systému řízení procesů v organizaci
  • součástí aktivit mohou být vzdělávací aktivity k procesnímu řízení, pořízení SW nástroje k procesnímu řízení 
 4. Nástroje komunikace s veřejností Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
  • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, open data) včetně souvisejícího vzdělávání (kurzy, semináře, stáže na území ČR a v zahraničí (sdílení dobré praxe) vč. pořízení souvisejícího SW nástroje.

Více informací naleznete na webu MPSV.

MPSV pořádá dne 23. 4. 2018 od 9:00 v Brně školení/seminář nejen pro tuto výzvu. Více informací o semináři a přihlašování na akci naleznete zde