MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy č. 69 OP ŽP - odpadové hospodářství

6.9.2017 / 10:00 / Jan Oujeský

Operační program Životní prostředí 1. 9. 2017 vyhlásil výzvu č. 69, jejímž cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vedou ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporovanými aktivitami jsou: 
  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Oprávněnými žadateli jsou: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající.

Ve výzvě je alokováno celkem 800 mil. Kč, kdy min. výše způsobilých výdajů na 1 projekt je 500 tis. bez DPH. 

Výzva bude uzavřena 1. 12. 2017.

Bližší informace i příklady jednotlivých projektů naleznete na webové stránce výzvy č. 69 OPŽP.