MAS Podbrněnsko, spolek

Hodnocení výzvy č. 5 MAS Podbrněnsko

20.9.2021 / 09:30 / Kristína Ďuratná

Ani letos jsme nezaháleli a díky Programu rozvoje venkova pomohli více než 20 žadatelům z celého území k realizaci jejich projektových záměrů.

Ve výzvě č. 5, která byla žadatelům otevřena od 15. 4. do 15. 6. 2021, jsme obdrželi celkem 25 žádostí ve třech Fichích.

Fiche 1, zaměřená na podporu subjektů působících v zemědělství, se těšila významné oblibě. Přijatých bylo 9 žádostí, které v součtu žádaly o 2 714 500 Kč. Výše alokace činila „pouze“ 2 miliony korun, vybraných bylo proto jen 8 z nich. Polovinu žadatelů tvořili prvožadatelé. Minimální požadovaná dotace činila u jednoho projektu 65 000 Kč, maximální požadovaná částka představovala 588 000 Kč.

Fiche 4 s názvem Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů nebyla zcela vyčerpána. Žádosti podali 4 žadatelé v celkové alokaci ve výši 1 685 000 Kč, z nichž polovinu tvořili prvožadatelé.

Ve Fichi 6 s názvem Základní služby a obnova vesnic bylo přijato nejvíce žádostí – celkem 12. Podpora cílí na žadatele z celého území pro školy, obce, spolky i církve. Největší zájem projevili žadatelé o vybavení pro pořádání společenských akcí, modernizaci vybavení ve školách či zvelebení veřejných prostranství. Celková výše alokace přijatých žádostí činila 5 023 942 Kč, jedna žádost nesplnila podmínky přijatelnosti, proto nemohla být podpořena. Až 7 žadatelů žádalo v Programu rozvoje venkova po prvé. Více naleznete v přiloženém letáku.

Podzim přináší pro žadatele povinnost realizovat výběrové řízení či tzv. velký cenový marketing (pro zakázky s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 500 tis. Kč bez DPH) a doložit potřebnou dokumentaci ke kontrole MAS  do 27. 10. a následně do 3. 11. podat přes Portál Farmáře na SZIF.