MAS Podbrněnsko, spolek

Jak na Program rozvoje obce?

23.7.2020 / 12:28 / Kristína Ďuratná

K úspěšnému podání žádosti o dotaci je důležité mít zpracovaný Program rozvoje obce. Jakým způsobem ho vytvořit tak, aby sloužil k efektivnímu řízení obce?

Program rozvoje obce patří k základním strategickým a plánovacím dokumentům. Zachycuje představy o tom, čím by se obec chtěla v budoucnu zabývat či jakým směrem vývoje se vydat. Slouží ke koordinaci rozvojových činností v obci a funguje jako sjednocující prvek zabezpečující soudržnost v ovlivňování místního rozvoje. Do procesu tvorby je tak zapojena nejen politická reprezentace, ale i široká veřejnost. Díky využití metody strategického plánování se Program snaží o hledání možností, jakým způsobem minimalizovat negativní důsledky vývoje a naopak podpořit pozitivní předpoklady růstu obce. Umožňuje efektivnější nakládání s  finančními i personálními zdroji obce. A jaké jsou jeho hlavní přednosti?

  • usměrňuje představy různých subjektů o rozvoji obce,
  • obsahuje rozpočtový výhled, který je významným prvkem střednědobého plánování,
  • představuje podklad pro včasnou přípravu projektových záměrů,
  • sehrává klíčovou roli při získávání dotací (mnoho výzev k předkládání projektů spolufinancovaných z národních či evropských zdrojů vyžaduje aktuální Program rozvoje obce),
  • nabízí využití i jako marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům, developerům, případně návštěvníkům).

Základními skladebnými částmi jsou analytická a návrhová část. Analytická část zahrnuje komplexní charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí ze života obce. Zachycuje demografické trendy, ekonomickou situaci, vybavenost a infrastrukturu, stav životního prostředí a také informace o  spravování obce. Obsahuje východisko pro návrhovou část, formuluje silné a slabé stránky obce. Návrhová část obsahuje formulaci konkrétních kroků vedoucích k rozvoji obce a způsob jejich dosažení. Skládá se ze strategické vize, cílů a opatření

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a vyjadřuje představy, jak se bude obec zlepšovat a měnit pomocí opatření navržených v Programu rozvoje obce. Cíle a opatření formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Stanovováním cílů obec formuluje změnu, které má být dosaženo v určitém termínu. Cíle reflektují potřeby území a vycházejí z veřejného zájmu. Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat. Aktivita definuje konkrétní akci s vymezenou důležitostí, dobou realizace, určením zodpovědnosti za realizaci, odhadem nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. 

Chtěli byste mít pro svou obec zpracovaný Program rozvoje? Neváhejte se na nás obrátit! Pomůžeme Vám sladit představy o budoucím směrování Vaší obce a zajistíme kompletní zpracování Programu rozvoje. Kontaktní osoba v MAS: Mgr. Martin Braun, email: braun@podbrnensko.cz, mobil: 702 282 366