MAS Podbrněnsko, spolek

MAS Podbrněnsko má připraveno 10 mil. Kč na výsadby zeleně

11.3.2019 / 12:00 / Lukáš Hlavinka

Dnes 11. března 2019 došlo k vyhlášení dvou dlouho avizovaných výzev z Operačního programu Životní prostředí. Společným cílem obou výzev je především podpořit biodiverzitu v regionu. Rozděleno může být až 10 mil. Kč.

Výzva č. 1 se zaměřuje na posilování přirozených funkcí krajiny. Projekty podávané do této výzvy mohou být realizovány pouze v extravilánech sídel. Výše podpory se pohybuje mezi 80–100 % ze způsobilých výdajů projektu, přičemž připraveno je celkem 6,1 mil. Kč. Podpořeny mohou být projekty zaměřené na:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí;
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES či realizací interakčních prvků podporujících ÚSES;
  • podporu opatření zamezujících vodní erozi;
  • podporu opatření zamezujících větrné erozi.

Výzva č. 2 cílí na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, tedy naopak výhradně na zeleň intravilánech. Spoluúčast žadatele je zde vyšší, a to 40 %. Vyšší spoluúčast však může být kompenzována širším spektrum způsobilých výdajů.

Žádosti jsou přijímány prostřednictvím portálu IS KP14+. Příjem žádostí bude ukončen 30. září 2019, žadatelům je tak poskytnut dostatečný časový prostor na přípravu projektu. Pro žadatele připravujeme rovněž seminář, který se uskuteční 24. dubna 2019 od 14:00. Přihlášky na seminář přijímá projektový manažer výzvy Mgr. Lukáš Hlavinka (tel. +420 727 913 261, hlavinka@podbrnensko.cz), kterého můžete kontaktovat také v případě zájmu o osobní konzultaci.