MAS Podbrněnsko, spolek

Quo vadis MAS Podbrněnsko?

20.10.2020 / 14:29 / Jan Oujeský

Představení blízké budoucnosti MAS Podbrněnsko s ohledem na končící i začínající programové období EU.

V současném programovém období MAS Podbrněnsko podpořila projekty za více než 190 mil. Kč. Jsme velmi rádi, že je naše MASka úspěšná a pomáhá rozvíjet region 35 obcí, ve kterém působí. Programové období však nezadržitelně končí. Každý konec přináší změnu a nové výzvy. Naší hlavní výzvou je pokračovat v rozvoji regionu i v novém programovém období EU 2021 - 2027, de facto až do roku 2029. Nové programové období se připravuje a bohužel nejsou zatím žádné finální informace, jak to celé bude vypadat. I přes problémy s pandemií probíhají jednání a schůzky, řídící orgány připravují své operační programy a vláda jedná o finální podobě nového dotačního schématu.

Informace, které dostáváme, jsou ve formě dohadů a dílčích výstupů z jednání. Podoba operačních programů a zacílení prostředků známe zatím jen v hrubých obrysech. Kam bude cílit dotační podpora v novém období? Nové operační programy prodělávají od stávajících velké změny a to nejen v názvech. Dle aktuálních informací by přes MASku mohly být podpořeny tyto aktivity:

  • V operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) by mohli být přes MAS podpořeny projekty na zadržování vody v extravilánu, zeleň v intravilánu, odpady, komunitní energetiku.
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) pro MAS bude moci cílit na bezpečnost v dopravě, infrastrukturu pro cyklisty, revitalizaci veřejných prostranství, kapacity MŠ a dětských skupin, infrastrukturu pro sociální služby, kulturní památky a cestovní ruch.
  • V rámci strategického rámce Společné zemědělské politiky (SZP) se objevují aktivity na podporu investic do zemědělských podniků, infrastruktuře do zemědělství a lesnictví, na hasičské zbrojnice apod.
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) by skrze MAS mohl podporovat zavádění digitalizace, energetické úspory, užitková vozidla na alternativní pohon atd.
  • Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+) bude cílit na obyvatele v jejich přirozeném prostředí formou podpory sociální práce, domácí a hospicové péče, mezisousedských vazeb, podporu programů pro vznik nových pracovních míst, podporu příměstských táborů, vzdělávacích aktivit apod.
  • Poslední dva zmiňované OP (TAK a OPZ+) budou dle současných informací jen pro určitý počet MAS - prozatím u obou přibližně okolo třetiny až poloviny celkového počtu MAS.

Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK) zůstaně opět pouze na celostátní úrovni (MAS nebudou vyhlašovat vlastní výzvy na podporu území skrze OP JAK). Nicméně i nadále bude podporovat projekty cílené na plánování vzdělávacích aktivit v území, celoživotní vzdělávání, šablony pro MŠ, ZŠ, ZUŠ aj.

Kdy budou moci žadatelé do nových operačních programů prostřednictvím MASky žádat? Na tuto otázku nikdo zatím nezná přesnou odpověď, osobně si myslím, že v polovině roku 2022, uvidíme. Snad to bude co nejdříve. K zahájení nového programového období je potřeba ujít ještě dlouhou cestu. Dokončit stávající programové období, zrealizovat ještě plánové výzvy, připravit se na nové období, projít procesem tzv. standardizace MASky. Standardizace je proces, kdy se naše MAS musí prokázat řídícím orgánům, že jsme připraveni stát se opět kvalifikovaným subjektem. V neposlední řadě je potřeba připravit nový strategický dokument naší MASky, na základě kterého budou tematicky zacíleny přidělené finanční prostředky.

Čeká nás hromada práce a bohužel i velké překážky z důvodu rychle se měnících informací. Věřím, že to společně zvládneme a otevřeme našim žadatelům další cestu jak pomoci svým projektům. Co jistě víme, je fakt, že myšlence místních akčních skupin věříme a rádi pomáháme našemu podbrněnskému regionu růst a rozvíjet se.

Mgr. Ondřej Veselý, předseda MAS