MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzvy č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

24.11.2016 / 08:42 / Jan Oujeský

Ministrstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 62 Sociální infrastruktura pro integrované projekty CLLD, do které se pravděpodobně od ledna 2017 budou moci přihlásit i subjekty z MAS Podbrněnsko. 

Výzva MAS Podbrněnsko, na začátku roku 2017), bude zúžena pouze na aktivitu Sociální bydlení (na zbylé aktivity výzvy č. 62 budou navazovat další výzvy MAS). Cílem výzvy Sociální infrastruktura je podpořit osoby v bytové nouzi ve formě pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Osoby v bytové nouzi jsou například: 

  • osoby spící venku,
  • osoby v nízkoprahové noclehárně,
  • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
  • muži a ženy v azylovém domě,
  • osoby po opuštění věznice,
  • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
  • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
  • muži a ženy v seniorském věku,
  • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
  • a další (viz Avízov Výzvy).

Výzva bude určena pro obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

POZOR!!! Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP! Bližší informace a přesnou specifikaci naleznete na stránce Avíza Výzvy.

POZOR!!! Všechny projekty, které se budou přihlašovat do výzvy MAS Podbrněnsko – Sociální bydlení, budou muset mít v době podání žádosti o podporu schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení), podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení), projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, ukočená zadávací a výběrová řízení aj. Z důvodu časové náročnosti jednotlivých akcí zveřejňujeme avízo výzvy s dostatečným předstihem.

Více informací naleznete na stránce avíza výzvy zde.