MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva Regiony 2021 - podpora sportu

14.9.2021 / 09:00 / Jan Oujeský

Potřebujete modernizovat či rekonstruovat sportoviště v obci, včetně zázemí, postavit sportoviště v obci se zázemím nebo zbudovat bezbariérový přístup? Potom je tato výzva od Národní sportovní agentury přímo pro Vás. 

Národní sportovní agentura vyhlásila v sprnu výzvu na podporu organizovaného sportu místního charakteru, kdy účelem výzvy je podpora a rozvoj sportovní infrastruktury skrze:

 • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Výzva je otevřena od 13. 8. 2021, příjem žádostí probíhá od 24. 8. 2021 a ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2021 v 17:00. Ve výzvě je připraveno 1,3 mld. Kč a na jednotlivé projekty je možné získat dotaci ve výši 70 % (30 % spoluúčast žadatele). Minimální výše dotace je 1 000 000 Kč a maximální výše dotace je 40 000 000 Kč.

V rámci výzvy nelze podpořit následující projekty:

 • Aktivity a projekty podporované programem č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury:
  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m.
 • Aktivity a projekty podporované programem č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura:
  • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
  • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
  • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
  • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků, • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
  • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
  • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.
 • dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, veřejné volnočasové sportoviště,
 • hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení),
 • pro samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku.

Oprávění žadatelé:

 • sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení nebo splňuje podmínky čl. 7.2 a 7.3 Výzvy.
 • územně samosprávný celek, město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Každý oprávněný žadatel může podat pouze 1 žádosti o podporu. 

Příjem žádostí probíhá skrze Jednotný dotační portál (pod záštitou MF) a žadatel musí doložit následující přílohy:

 • Doklad o splnění podmínek stavební připravenosti
 • Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce (
 • Projektová dokumentace (
 • Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy
 • Vyplněný Formulář pro věcné hodnocení 6
 • Investiční záměr (akce)
 • Rozpočet projektu členěný na objekty a způsobilé a nezpůsobilé výdaje
 • Další doklady nezbytné pro posouzení a hodnocení žádosti dle čl. 16 Výzvy.
  • Stanovisko – vyjádření příslušného Města, Obce.
  • Pokud je žadatelem ÚSC (dle bodu 7.1. písm. b) – doloží schválený a platný Plán rozvoje sportu dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
 • Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, je-li v době podání žádosti již k dispozici.

Více informací a veškeré potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách Národní sportovní agentury - Výzva Regiony 2021.