MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 6 PRV

MAS Podbrněnsko, spolek, vyhlašuje dne 1. března 2022 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 15. března do 15. dubna 2022. V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

 • Fiche č. 1: Investice do zemědělské infrastruktury
 • Fiche č. 2: Podpora činností nezemědělských subjektů na venkově
 • Fiche č. 4: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • Fiche č. 6: Základní služby a obnova vesnic

Celková výše alokace pro 6. výzvu je 9 518 143 Kč.

Procesní dokumenty

PŘÍLOHY VÝZVY

 1. Územní rozsah MAS Podbrněnsko
 2. Fiche č. 1 Investice do zemědělské infrastruktury
 3. Fiche č. 2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově
 4. Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 5. Fiche č. 6 Základní služby a obnova vesnic
 6. Struktura specifických cílů SCLLD MAS Podbrněnsko
 7. Údaje o obcích pro potřeby hodnocení preferenčních kritérií
 8. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
 9. Interní postupy MAS Podbrněnsko pro integrované projekty CLLD PRV
 10. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
 11. Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového dokumentu)
 12. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

PŘÍLOHY INTERNÍCH POSTUPŮ

 1. Zápis z jednání Valné hromady MAS Podbrněnsko, spolek, ze dne 8. 12. 2016
 2. Etický kodex MAS Podbrněnsko
 3. Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí
 4. Jednotný formulář pro vzdání se práva na odvolání

NEPOVINNÉ PŘÍLOHY MAS

 1. Analýza rizik
 2. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
 3. Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele
 4. Čestné prohlášení o zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin
 5. Čestné prohlášení o tom, že nedojde k poklesu počtu zaměstnanců

PŘÍRUČKY A MANUÁLY

 1. Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře SZIF
 2. Zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře
 3. Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
 4. Postup v Žádosti o dotaci od podání na MAS k podání na RO SZIF - prezentace
 5. Praktický příklad pro ilustraci vyplnění Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
 6. Metodika výpočtu finančního zdraví
 7. Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře
 8. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
 9. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
 10. Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
 11. Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci po Žádosti o doplnění neúplné dokumentace přes Portál Farmáře
 12. Zjednodušený postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře
 13. Příručka pro publicitu PRV 2014–2020

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na této stránce naleznete otázky a odpovědi, které nevyplývají z výzvy a přiložených dokumentů, a zároveň které jsme konzultovali s ponteciálními žadateli či MZe.


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Kristína Ďuratná, +420 727 913 261, duratna@podbrnensko.cz.