MAS Podbrněnsko, spolek

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je podle Metodiky pro standardizaci Místních akčních skupin kontrolním orgánem MAS. Jejím úkolem je kontrolovat dodržování zákonů, platných pravidel a standardů MAS a rozhodnutí valné hromady. Dále projednává roční nebo mimořádnou účetní závěrku, výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.

Další pravomoci dozorčí rady jsou uvedeny ve stanovách (str. 7, článek IX) a její fungování v jednacím řádu.

Dozorčí rada má 5 členů, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou z partnerů MAS, zároveň veřejný sektor ani žádná zájmová skupina nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady, který ji zastupuje navenek.

Aktuální seznam členů dozorčí rady MAS Podbrněnsko představuje následující tabulka níže, archiv složení členů Dozorčí rady je uveden zde.

Od 7. 12. 2021 - více viz Zápis ze zasedání Valné hromady dne 7. 12. 2021
 
 
Partneři MAS
Zástupce
Sektor
Zájmová skupina
1.
Rybníkářství Pohořelice, a.s.
Ing. Roman Osička
soukromý
Vinařství a zemědělství
2.
Mikroregion Rajhradsko
Luboš Přichystal
veřejný
Místní samospráva
3.
Obec Vojkovice
Ing. Miroslava Floriánová
veřejný
Místní samospráva
4.
Lubomír Celnar  
soukromý 
Vinařství a zemědělství
5.
Centrum digitálního tisku s.r.o.
Ing. Tomáš Kratochvíl
soukromý
Další poodnikatelé

JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY


neaktuální verze stanov a jednacích řádů