MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

1.2.2018 / 09:30 / Lukáš Hlavinka

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Dotační program je členěn na tři podprogramy:

  • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (alokace 130 mil. Kč)
  • Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení (alokace 4 mil. Kč)
  • Údržba a oprava polních cest (alokace 60 mil. Kč)

Oprávnění žadatelé jsou blíže specifikováni v pravidlech programu a liší se podle podprogramu. Jedná se však především o obce, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníky objektů apod. Předmět dotace se musí nacházet v obci, která měla k 1. 1. 2017 do 2 000 obyvatel. U obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 obyvatel se předmět dotace nachází v místní části obce do 500 obyvatel. Výše dotace činí maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018 (včetně), nebo (podle toho, co nastane dříve) do 24:00 hodin dne, kdy celková požadovaná částka podaných žádostí přesáhne alokaci na daný podprogram.

Více informací k dané výzvě naleznete na stránkách poskytovatele.