MAS Podbrněnsko, spolek

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA mas PODBRNĚNSKO

Organizační struktura MAS Podbrněnsko, spolek vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. MAS je tvořena partnery, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partnerství ve spolku je dobrovolné. Každý partner je členem valné hromady a může být volen do ostatních orgánů MAS (může být členem pouze jednoho orgánu MAS). 

Staturním orgánem spolku je předseda MAS, který je oprávněn jednat jménem MAS. Předsedou MAS Podbrněnsko, spolek je v současnoti Mgr. Ondřej Veselý (fyzická osoba). Předseda je volen i odvolávan valnou hromadou a jeho volební období je 4leté. Předseda se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami MAS, usneseními valné hromady a usneseními výkonné rady.

Kromě statutárního orgánu - předsedy, MAS zspravují následující orgány:


Aktuální stanovy a jednací řády orgánů MAS Podbrněnsko