MAS Podbrněnsko, spolek

Co je mas?

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Společenství je založeno na budování místního partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi. Ti utvářejí nepolitická společenství, v nichž má každý partner jeden rovný hlas. MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Díky úzkému partnerství a spolupráci  zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených na principech metody LEADER dochází k udržitelnému rozvoji venkova a růstu kvality života ve venkovském prostoru. 

ZÁKLADNÍ PRVKY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

 • partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem vytvářená odspodu,
 • na rozhodující úrovni nemají zástupci žádného sektoru či zájmové skupiny nadpoloviční většinu,
 • kompaktní území venkovského regionu.

LEADER JAKO METODA KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Metoda LEADER je v Evropské unii používána k rozvoji venkovských oblastí již od roku 1991. Klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit.

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny, které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. Na podkladě této strategie pak MAS vybírá projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Díky přímé vazbě podpořených projektů na místní strategii se tak příjemci dotací stávají aktivními partnery, kteří se podílejí na jejím naplňování. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je tedy získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (také SCLLD).

úkoly MAS

 • vypracování SCLLD ve spolupráci s místními partnery,
 • implementace strategie CLLD v regionu MAS (vypisování výzev pro předkládání projektů, hodnocení projektů dle předem schválených kritérií, výběr projektů, evidence a monitoring realizace projektů a další)
 • zajištění administrativních činností spojených s implementací strategie v regionu působnosti MAS
 • aktualizace integrované strategie rozvoje území,
 • vytváření podmínek pro širokou spolupráci při rozvoji vymezeného území na principu místních partnerství dle metody LEADER,
 • iniciování a podpora aktivního zájmu obyvatel o všestranný rozvoj území,
 • podpora všestranného rozvoje venkova, obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu,
 • pečování o hospodářský rozvoj území, podpora a propagace místních podnikatelských subjektů, podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,
 • zřízení a provoz organizační struktury, včetně všech organizačních složek MAS, která bude schopna zajišťovat implementaci programu LEADER v regionu působnosti MAS a plnit další výše uvedené činnosti,
 • a řada dalších úkolů, které si každá MAS sama definuje.