MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVY MAS POBRNĚNSKO

MAS Podbrněnsko bude v programovém období 2014 – 2020 (respektive 2017 – 2023) rozdělovat přibližně 90 mil. Kč na místní projekty. Podpora je zaměřena na témata, které řeší jednotlivé operační programy, a které mají potenciálně pozitivní dopad na kvalitní rozvoj regionu MAS Podbrněnsko. Vyhlášení prvních výzev MAS je naplánováno na konec roku 2016 a začátek roku 2017. Z důvodu časové náročnosti přípravy jednotlivých projektů jsou pod odkazem AVÍZA VÝZEV zveřejňovány výzvy informativního charakteru, které mají poskytnout dostatečné informace potenciálním žadatelům pro přípravu projektů. Rovněž pod odkazem HARMONOGRAM VÝZEV jsou zveřejněny dostupné informace o výzvách, u nichž se předpokládá s vyhlášení do 2 let (včetně předběžného termínu vyhlášení výzvy). 

Strategie CLLD MAS Podbrněnsko je rozděleno do celkem 3 programových rámců podpory MAS, které odpovídají jednotlivým operačním programům. Jedná se o Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program a Operační program zaměstnanost. 

Strategický plán společné zemědělské politiky

Podpora je zaměřena na investice do zemědělství, zemědělské produkty, nezemědělskou produkci (řemesla, služby, drobná výroba apod.) a agrouturistiku. Rozděleno bude více než 26 mil. Kč. Dále v rámci Strategického plánu Společné zěmedělské politiky máme alokaci na projekty spolupráce místních akčních skupin, které budeme realizovat s ve spolupráci s jinými MAS a budou se dotýkat zejména místních producentů, spolků, prorodinné problematiky a dalších. 

Programový rámec PRV ke stažení zde. 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Chceme se zaměřit zejména na středně malé projekty s dotací 0,5-6 mil. Kč. Podpora ze strany MAS bude až do výše 95 % způsobilých výdajů. V rámci IROP bude rozděleno bezmála 55 mil. Kč.

  • Vzdělávací infrastruktura - klíčové kompetence, inkluzivní vzdělávání, neformální vzdělávání (cca 22 mil. Kč)
  • Infrastruktura pro sociální začleňování - terénní sociální služby, komunitní centra, nízkokapacitní byty pro sociální bydlení (11 mil. Kč)
  • Udržitelná a bezpečná doprava - bezpečnost - chodníky, přechody; cyklodoprava doplňkově (22 mil. Kč)

Progamový rámec IROP ke stažení zde.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

S ohledem na nízkou alokací se zaměříme zejména na realizaci prorodinných opatření a podpory místních terénních a ambulantních sociálních služeb, jejichž pokračování může být hrazeno přímo z OPZ nebo vlastních zdrojů území. Rozděleno bude bezmála 9 mil. Kč. 

Programový rámec OPZ ke stažení zde.