MAS Podbrněnsko, spolek

OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko

Projekt naplňuje akční plán OPZ+ na území MAS Podbrněnsko. Jedná se o první ze dvou následných projektů, jimiž se OPZ+ bude realizovat.
V rámci projektu budou realizovány aktivity na podporu komunitní sociální práce na obcích prostřednictvím komunitních center v Pohořelicích a Branišovicích.
Aktivita Začít znovu cílí na zaměstnávání problémových nezaměstnaných nebo komplikovaně zaměstnatelných osob z Židlochovic a okolí. Poskytována jim bude komplexní péče ve smyslu obnovy pracovních návyků a řešení souvisejících problémů jako zajištění bydlení, řešení závislostí, exekucí a podobně.
Realizací aktivity na podporu pečujících v Domácí hospicové péči dojde k posílení kompetencí pečujících osob a zlepšení jejich pozice při návratu do běžného života po odchodu blízké osoby.

CÍLE PROJEKTU podle jednotlivých klíčových aktivit

KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V OBCÍCH

Hlavním cílem aktivity je posílení komunitního života na venkově prostřednictvím profesionální realizace bezplatné komunitní sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitě zlepšit její sociální fungování v jejím přirozeném prostředí.
Dílčím cílem projektu je zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku poskytováním komunitního zázemí, které slouží k setkávání členů komunity za účelem realizace komunitních aktivit, které vyplývají především z tradic obce a zvyků komunity či krajové oblasti. Víceúčelové zařízení zajišťuje poskytování komunitní sociální práce se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
Komunitní sociální pracovnice zajišťuje odbornou pomoc zaměřenou na konkrétní a praktické řešení obtížné sociální situace člověka. Poradenství zahrnuje hájení oprávněných zájmů klientů a jednou z primárních aktivit je hledání řešení problémů v komunitě a umožnění vzniku rozvojových procesů.

ZAČÍT ZNOVU – návrat nezaměstnaných na trh práce

Hlavním cílem je prostřednictvím komplexně zvolených aktivit zvýšit úspěšnost dlouhodobě nezaměstnaných osob a dalších ohrožených osob na trhu práce, vybudovat pracovní návyky a podpořit jejich dovednosti, postupně je vrátit zpět na trh práce a začlenit je do společnosti.
Zejména je cílem vytvoření nových podporovaných pracovních míst pod dohledem pracovního koordinátora, vytvoření pracovní pozice pracovního koordinátora, individuální psychologické poradenství pro osoby zaměstnané na podporovaném pracovním místě a zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny.

PALIATIVNÍ A DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Cílem aktivity je stabilizovat a rozvíjet sociální práci a psychologickou podporu v rámci služeb domácí hospicové péče ve vztahu k pečujícím osobám a pozůstalým. 
K dispozici bude služba sociálního pracovníka, psychologa či duchovního ve větším rozsahu jednotlivým pečujícím, případně pak pozůstalým.
V současné době nejsou z veřejných zdrojů obě pozice v dostatečné míře podporovány, ačkoliv jsou nedílnou a potřebnou součástí multidisciplinárního týmu.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Realizací projektu budou naplněny cíle projektu, které byly stanoveny na počátku.

  • Dojde k posílení a rozvoji komunitního života na venkově díky profesionální práci komunitnch sociálních pracvníků v Pohořelicích a Branišovicích.
  • Skrze sociálně-aktivizační činnosti budou obyvatelé motivováni k většímu zapojení se do dění v obcích a k hledání místních zdrojů pro řešení nepříznivé sociální situace, ve které se ocitli zejména ti se ztíženým přístupem k institucím a službám.
  • Budou vytvořena nová podporovaná pracovní místa a zajištěna komplexní podpora osob dlouhodobě nezaměstnaných a jinak ohrožených na trhu práce.
  • V rámci aktivity Začít znovu ojde ve městě Židlochovice a jeho okolí ke snížení počtu osob sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených, které žijí na okraji společnosti z důvodů propojených s nezaměstnaností.
  • Dojde k rozvoji pracovních návyků a začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob.
  • Poskytnutá podpora v rámci paliativní a domácí hospicové péče bude směřovat k tomu, aby se cílová skupina po ukončení péče vrátila zpět do původního společenského, sociálního a pracovního života. Očekávaným výsledkem je zmírnění psychické zátěže z prožitého odchodu blízké osoby, zvýšení kompetencí pečujících osob, zvýšení jejich motivace i lepší orientace na trhu práce.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora EU. 
Projekt je  financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.


Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko
Reg. číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000157
Realizace projektu: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2025
Výše dotace: 11 998 648,38 Kč