MAS Podbrněnsko, spolek

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Podmínkou pro čerpání dotací je nutná na území MAS zpracovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). SCLLD je komplexní střednědobou rozvojovou strategií, která vychází z identifikovaných požadavků širokého spektra aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru z regionu na cílené nasměrování aktivit, vedoucích ke komplexnímu dlouhodobému harmonickému rozvoji daného území. SCLLD především identifikuje konkrétní problémové oblasti a také definuje rozvojový potenciál vymezeného území. Poskytuje konkrétní vizi, cíle a opatření, pomocí kterých lze dosáhnout snížení rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jedná se tedy o ucelený a komplexní dokument, který představuje silný nástroj pro dlouhodobé financování a efektivní alokaci finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.