MAS Podbrněnsko, spolek

Dotační program MZE - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

17.1.2017 / 15:00 / Lukáš Hlavinka

Ministerstvo zemědělství spustilo dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Cílem programu je zachování kulturních a historicky významných prvků venkova, a tím i zachování charakteristického rázu vesnic. Opravené památky či odpočinková místa v krajině mají přispět ke zvýšení turistickké atraktivity venkova. Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017.

Program je rozdělen na pět podprogramů:

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 • typy objektů, na které se vztahuje dotace: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy
 • žadatelé: obce s méně než 3 000, resp. 10 000 obyvateli, spolky, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníci objektů, vlastníci či uživatelé pozemků
 • min. spoluúčast žadatele: 70 %
 • výše podpory: 15 000 - 700 000 Kč

Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

 • ​typy objektů, na které se vztahuje dotace: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty, hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992
 • žadatelé: obce s méně než 5 000, resp. 10 000 obyvateli
 • min. spoluúčast žadatele: 70 %
 • výše podpory: 100 000 - 700 000 Kč

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

 • žadatelé: muzea
 • min. spoluúčast žadatele: 70 %
 • výše podpory: 30 000 - 400 000 Kč

Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 • ​typy objektů, na které se vztahuje dotace: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.)
 • žadatelé: obce s méně než 5 000, resp. 10 000 obyvateli, podnikatelé podnikající v zemědělské výrobě
 • min. spoluúčast žadatele: 70 %
 • výše podpory: 25 000 - 200 000 Kč

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

 • žadatelé: obce s méně než 5 000, resp. 10 000 obyvateli, vlastníci pozemků
 • min. spoluúčast žadatele: 70 %
 • výše podpory: 100 000 - 6 000 000 Kč

Bližší informace a podmínky pro poskytnutí dotace naleznete zde.