MAS Podbrněnsko, spolek

Grantový program "Zelené oázy 2018"

6.9.2018 / 13:30 / Lukáš Hlavinka

Grantová výzva Nadace partnerství a společnosti MOL je zaměřena na podporu projektů, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst v urbanizovaném prosttředí nebo v jeho těsné blízkosti a které přispějí ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů musí být aktivní zapojení veřejnosti do přípravy i realizace projektů.

Témata podporovaných projektů jsou:

Tvorba a úprava:

 • v​eřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice),
 • přírodních zahrad (např. u škol, školek a veřejných budov),
 • produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně přístupných),
 • přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky),
 • zeleně s cílem zmírnění dopadu vln veder ve městech,
 • přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit,
 • starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu.

​Hospodaření s vodou v obci:

 • čištění vodních lokalit,
 • náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností,
 • sběr a využití dešťové vody, např. pro potřeby obecní zeleně,
 • přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.

Žadatelé (obce, spolky, školy atd.) mohou žádat např. na zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo, zakoupení potřebného materiálu, dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, zakoupení/zapůjčení nářadí, zakoupení mobiliáře, tvorbu výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací, propagaci projektu apod. Dostat mohou 25 000 až 140 000 Kč bez ohledu na spoluúčast.

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 30. 8. do 31. 10. 2018. Realizace projektů bude možná v období od 1. 3. do 30. 11. 2019. Bližší informace naleznete na internetových stránkách výzvy.