MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy IV a V OP PIK Technologie

15.11.2016 / 14:48 / Jan Oujeský

Výzva Iv – technologie

Cílem IV. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých podniků a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Výzva je určena (příjemce podpory) pro podnikající fyzické a právnické osoby, která splňuje definici malého podniku (podporované právní formy jsou stanoveny Výzvou). Míry podpory max. 45 % způsobilých výdajů a dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. Podporovanými aktivitymi jsou pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení (podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace). Podpořit je možné následující výdaje (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost; dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořízené stroje, zařízení a výstupy v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie. 

Specifika a omezení:

  • projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy)
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
  • automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Bližší informace naleznete zde.

VÝZVA IV – TECHNOLOGIE (pro začínající podniky)

Hlavním cílem V. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Výzva je určena pro (příjemce podpory) podnikající fyzické nebo právnické osoby, které splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES (typy podporovaných právních forem stanovuje Výzva). Míry podpory max. 45 % způsobilých výdajů a dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč. Podporovanými aktivitymi jsou: podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení. Podpořit je možné následující výdaje (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu; drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. 

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
  • automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost vyřazena z hodnocení

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017. Bližší informace naleznete zde.