MAS Podbrněnsko, spolek

Finanční příležitosti na podporu sociální oblasti, vzdělávání a rozvoje regionu

1.6.2022 / 12:22 / Anna Kalandrová

Pohybujete se v oblasti sociálních služeb? Pečujete o znevýhodněnou osobu nebo se necházíte se v tíživé situaci? Chcete založit dětskou skupinu nebo se zabýváte rozvojem regionu? Podívejte se na dostupné finanční zdroje!

V současné době bylo vyhlášeno několik příspěvků a dotací na podporu sociální oblasti, dětských skupin a rozvoje regionu. Nejčastěji podporovanými jsou neziskové a příspěvkové organizace, žádat nicméně mohou v jendom případě i osoby nacházející se v tíživé životní situaci či jejich rodiny, v druhém případě pak veřejné nebo vzdělávací instituce nebo náboženské společnosti.

Podívejte se na detaily jednotlivých výzev:
(seřazeny jsou podle data ukončení příjmu žádostí)

VYTVOŘENÍ KAPACIT NOVÝCH DĚTSKÝCH SKUPIN V ČR A MIMO HL. M. PRAHU (MPSV v rámci OPZ výzva 141) 

Zaměření:

Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Oprávnění žadatelé:

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • vysoké školy
 • církve a náboženské společnosti
 • nadace a nadační fondy
 • Veřejné výzkumné instituce

Příjem žádostí: do 8.6.2022

Odkazhttps://www.esfcr.cz/vyzva-141-opz

DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2022, MMR (10.6.2022)

Zaměření programu:

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Oblasti podpory:

 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
 • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
 • Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 

Oprávnění žadatelé:

 Nestátní nezisková organizace se sídlem v České republice:

 • spolek
 • obecně prospěšná společnost
 • zájmové sdružení právnických osob
 • nadace a nadační fondy
 • ústav, resp. zapsaný ústav.

Žadatelem dotaci nesmí být nestátní nezisková organizace realizující komunitně vedený místní rozvoj podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Příjem žádostí: do 10.6.2022

Odkazhttps://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace/dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2022

POTŘEBUJI POMOC, Sociální nadační fond (do 31.7.2022)

Zaměření programu:

Pomoc sociálně znevýhodněným lidem v jejich náročné životní situaci ve výši až 100 000 Kč.

Oblasti podpory:

 • zajištění sociálních služeb
 • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění 
 • nákup zdravotních pomůcek 
 • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů
 • podporu domácí péče
 • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)
 • podporu rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením 
 • podporu mladých lidí opouštějících dětský domov či pěstounskou péči,
 • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou

Oprávnění žadatelé:

 • žadatelé v tíživé sociální situace žadatele nebo jejch rodiny žijícího v Brně a Jihomoravském kraji (lidé se zdravotním handicapem, senioři, děti bez zázemí rodiny, rodiny ohrožené krizovou situací)

Kritéria hodnocení:

 • Podrobný popis situace žadatele
 • Účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • Míra motivace a zřetelná snaha žadatele o řešení situace vlastním přičiněním
 • Péče žadatele o nezletilé děti
 • Doložené příjmy a potřebné doklady
 • Případně součinnost žadatele se sociálním pracovníkem či organizací při řešení vlastní situace, délka spolupráce a doporučení

Příjem žádostí: do 31.7.2022

Odkazhttps://www.socialni-nadacni-fond.cz/potrebuji-pomoc/

PODPORA NEZISKOVÝH ORGANIZACÍ, Sociální nadační fond (do 31.7.2022)

Zaměření programu:

Finanční příspěvek právnickým osobám působícím v sociální oblasti v Jihomoravském regionu na realizaci zajímavého specifického projektu s konkrétním zaměřením a přínosem pro cílovou skupinu.

Oblasti podpory:

Aktivity by měly směřovat do těchto oblastí: 

 • Podpora pro osoby se zdravotním postižením
 • Podpora pro seniory
 • Podpora dětí v náhradní rodinné péči / v dětském domově
 • Podpora pro rodiny v krizové situaci

Oprávnění žadatelé:

nestátní neziskové organizace (mimo nadace a nadační fondy) a příspěvkové organizace

Kritéria hodnocení:

 • účinnost pomoci poskytnutím nadačního příspěvku
 • logická provázanost účelu aktivit s přínosem pro cílovou skupinu
 • účelně, hospodárně vynaložené prostředky
 • historie organizace

Příjem žádostí: do 31.7.2022

Odkaz: https://www.socialni-nadacni-fond.cz/podpora-neziskovych-organizaci/