MAS Podbrněnsko, spolek

Granty od Nadace partnerství

17.10.2022 / 14:40 / Anna Kalandrová

S podzimem Nadace Partnerství přináší dva nové granty na ozelenění veřejných prostranství.

Sázíme budoucnost: Jaro 2023

Výzva je určena především na výsadby realizované na jaře 2023.

Způsobilí žadatelé:

 • Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy.
 • Výdaje na zajištění zálivky.
 • Výdaje na publicitu projektu.

Podání žádosti: do 16.1.2023

Výše příspěvku až 150 000 Kč

Zelené oázy 2023

Výzva je určena na pomoc s návratem přírody do měst.

Způsobilé výdaje:

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo;
 • zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady;
 • zakoupení mobiliáře.

Způsobilí žadatelé:

 • spolky
 • ústavy
 • obecně prospěšné společnosti
 • církevní právnické osoby
 • příspěvkové organizace
 • společenství vlastníků jednotek
 • družstva
 • školské právnické osoby
 • obce
 • svazky obcí

Podání žádosti: do 30. 11. 2022

Výše příspěvku min. 25 000 Kč, max. 140 000 Kč