MAS Podbrněnsko, spolek

Komunitní sociální práce pod záštitou Místní akční skupiny Podbrněnsko

10.11.2023 / 06:18 / Miloslav Kavka

Od 1.3.2023 zajišťujeme díky realizaci projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko provoz komunitních center v Pohořelicích a Branišovicích. Od začátku projektu toho lidé v Pohořelicích a Branišovicích s podporou komunitních sociálních pracovnic dokázali opravdu hodně.

Pojďte se společně s námi poohlédnout za tím, co se již povedlo a podívat se na to co se děje a chystá. Třeba při čtení zjistíte, že i Vy vnímáte nějaké téma, které byste možná mohli posunout, pokud byste na to nebyly sami. V takovém případě budeme rádi, když se spojíte přímo s některou z našich komunitních pracovnic. Kontakty naleznete pod článkem.

Pohořelice – KC Pfann a ohromná lidská solidarita

Při mapování potřeb obyvatel Pohořelic se ve značné míře objevovala témata spojená se zajištěním odpovídající péče o blízké a potřebné podpory pečujícím osobám. Komunitní pracovnici se podařilo propojit zainteresované občany a dosáhnout tak nečekaného posunu v oblasti.

Během půl roku se podařilo propojit osoby, které již o někoho pečují nebo pečovali a ty, kteří teprve o někoho pečovat začínají. Podařilo se vyjednat s městem Pohořelice otevření půjčovny kompenzačních pomůcek. Půjčovna nejen že vznikla na základě potřeb komunity. Místní se sami velmi aktivně zapojili do zajištění jejího vybavení potřebnými pomůckami. Lidé, kteří už s péčí o osobu blízkou měli zkušenosti, věnovali do půjčovny věci, které již nevyužívají a pomohli tak ulehčit péči ostatním, kteří zatím nemají tolik zkušeností. Dobrovolníci z řad komunity pak  pomohli zorganizovat charitativní běh města Pohořelice, jehož výtěžek byl věnován na nákup pomůcek, které v půjčovně chyběly. Do organizování charitativního běhu na podporu půjčovny kompenzačních pomůcek se aktivně zapojili členové senior klubu, Dámského klubu i klubu Petanque. Společně navrhli trasu běhu, domluvili její označení, dohled na trase, zajištění občerstvovací stanice a pomoc při registraci účastníků.

Dnes již funguje souběžně s půjčovnou i sousedská výpomoc, kdy si běžně mezi sebou lidé nabízejí pomůcky a zajímají se o to, kdo v okolí něco potřebuje. Komunitní centrum tak slouží i jako místo, pro takové propojování.

Vedle iniciace vzniku a rozvoje půjčovny kompenzačních pomůcek a podpory pečujících osob je  Komunitní centrem Pfann prostorem pro realizaci komunitou organizovaných klubů a dalších aktivit. Z nově realizovaných aktivit bychom neměli zapomenout na Komunitou organizované vzdělávání.

Aktivita vznikla z popudu místních seniorů, kdy sami senioři oslovili magistry v místní lékárně a projevili zájem o edukační přednášky na různá témata v rámci prevence civilizačních chorob. Komunitní centrum poskytlo zázemí pro tyto akce s cílem propojit veřejnost a nabídnout lidem vedle účasti na vzdělávání a možnost podílet se na výběru dalších témat, vést společně diskuzi a tím se i lépe poznat. Výsledkem je další propojování a další možnosti spolupráce.

Klub paličkování rozšířil své řady o nové členy a v rámci aktivní tvorby i okruh tvoření. Naplno se věnují háčkování nejen krásných módních doplňků, ale také chtěly svou činností někomu pomáhat nebo přinášet radost. Oslovily jsme tedy Nemocnici v Brně a Ivančicích s návrhem věnovat hotové výrobky pro pacienty. Návrh byl s radostí přijat a tak se ve velkém tvoří chobotničky pro miminka do inkubátorů a ponožky pro pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných.

Aktuálně ve spolupráci se skauty připravujeme lekce „Jak na mobilní technologie“. Seniorům a dalším zájemcům tak nabídneme příležitost naučit se zábavnou formou využívat chytré telefony tak aby nám pomáhaly při orientaci v neznámém prostředí a terénu. Prostřednictvím Geocachingu si osvojíme práci mapou a navigací.

Pokud byste uvítali nějakou další aktivitu v komunitním centru, pokud byste se chtěli podílet na řešení nějakého společného problému, nebo pokud máte třeba nápad na přednášku, neváhejte se obrátit na Komunitní centrum Pfann. Rádi Vás podpoříme.

Branišovice – Nové úrovně spolupráce místních

Komunitní centrum v Branišovicích bylo v době zahájení projektu již plně funkční a nabité komunitními aktivitami. Díky zajištění jeho dalšího provozu prostřednictvím projektu se tak může komunitní sociální pracovnice plně soustředit na podporu místních v dalším prohlubování spolupráce.

Komunitní příměstský tábor

Místním se s podporou komunitní pracovnice podařilo zorganizovat a zrealizovat komunitní příměstský tábor. Jednalo se o aktivitu branišovických spolků, kdy komunitní pracovnice poskytovala v průběhu příprav potřebnou podporu, koordinovala a facilitovala vzájemná jednání, navrhovala možnosti získávání finančních zdrojů a pomáhala s jejich zajištěním, poskytovala zpětnou vazbu k plánovaným aktivitám a podpořila jednání o podmínkách realizace tábora se zástupci obce. Vlastní realizace pak probíhala svépomocně čistě pod taktovkou místních spolků. Tím tak pomohli dalším lidem z obce při zajištění péči o děti v době letních prázdnin.

Na základě této spolupráce se podařilo místní spolky a aktivní obyvatele, vč. mladistvých, také zapojit do realizace dobrovolnických komunitních klubů pro děti i dospělé v průběhu celého školního roku (přírodovědný klub, klub deskohraní pro děti a dospělé, klub „škola hrou“ či klub základů hry na perkusní nástroje atd.).

Zapojení komunity do soutěže Vesnice roku 2023 – akcent na propojování a vzájemnou spolupráci

S podporou komunitního centra se podařilo propojit zástupce spolků a další aktivní obyvatele Branišovic s cílem společné prezentace obce, komunity a jejich vzájemné spolupráce v rámci soutěže Vesnice roku 2023.

Cílem zapojení do této soutěže bylo stmelení komunity a posílení hrdosti na příslušnost k obci. To se povedlo i díky tomu, že příležitost zapojit se dostal opravdu každý, nehledě na věk, zdraví nebo společenský status. Komunitní pracovnice také pomáhala připravit prezentaci zapojeným komunitním klubům (zejména výtvarno-keramickému) či místním seniorům navštěvující komunitní „Klub nejen pro seniory“, se kterými nacvičila, společně s maminkami a dětmi z obce, výjimečné vystoupení s názvem „Babi a děda nebudou sedět v koutě!“. Za zmínku stojí i skutečnost, že obec Branišovice získala v rámci uvedené soutěže ocenění a to hned to nejvyšší.

V průběhu setkávání komunitní pracovnice a místních seniorů v rámci Klubu nejen pro seniory či setkání spolku Klub důchodců a jejich přátel v Branišovicích vyplynulo, že místní senioři touží po více aktivitách, zejména pak v období sychravých a zimních měsíců, kdy nejsou zaneprázdněni prací na zahradě či hlídáním pra/vnoučat v době letních prázdnin. Díky tomu byla započata aktivita “Babičko, přečti mi pohádku!”, kdy jednou měsíčně dochází místní seniorky do MŠ a čtou dětem pohádku před spaním. Současně byly na posledním setkání Klubu důchodců KSP zachyceny další požadavky na “neformální univerzitu třetího věku”, další pohybové aktivity, komentované prohlídky obce za doprovodu kronikáře obce, historické přednášky v prostorách komunitního centra nebo místní obecní knihovny či prohloubení spolupráce s MŠ Branišovice a Obecní knihovnou. Díky tomu je nyní účastníky klubu připravován pravidelný program pro děti z místní MŠ.

komunitní kluby

Na základě mapování potřeb vyplynulo, že by místní obyvatelé uvítali, vedle více služeb odborného charakteru, i rozšíření nabídky mezigeneračních aktivit, aktivit pro seniory a prostor pro rodiče. Maminky si přály rozšiřovat rodičovské kompetence a současně se průběžně připravovat na návrat na pracovní trh - často na jinou pozici než před mateřstvím, aby bylo možné lépe skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti; chtěly mít prostor pro vzájemná setkávání s podporou psychosociálního rozvoje dětí a podporu sousedské výpomoci; chtěly mít možnost snížit finanční výdaje za vybavení pro děti (zejména oblečení a hračky).

Vznikly tak 3 komunitní kluby: Mezigenerační klub, Klub nejen pro seniory a Mateřský klub, které fungují na principu svépomocných skupin, kdy si účastníci dávají vzájemně prostor pro sdělování svých starostí i radostí, vzájemně si radí, společně plánují aktivity mimo činnost klubu nebo se domlouvají na vzájemné výpomoci při zajištění péče o děti atd.

Vedle klubů organizovaných komunitní pracovnicí je komunitní centrum prostorem i pro značný počet komunitních aktivit, jež fungují na principu propojení lidí v komunitě na základě společného zájmu a cíle.

Komunitní pracovnice podpořila rovněž snahy místních seniorů o zřízení Senior pointu přímo v prostorách komunitního centra, jehož provoz bude zahájen od prosince 2023.

Pokud byste uvítali nějakou další aktivitu v komunitním centru nebo se chtěli podílet na řešení nějakého společného problému, neváhejte se obrátit na Komunitní centrum Branišovice. Rádi Vás podpoříme.

Kontakty:

KC Pfann Pohořelice

Magdaléna Němečková, DiS.

Telefon: 606 953 811

Email: nemeckova@podbrnensko.cz

KC Branišovice

Mgr. Jana Daníčková, DiS.

Telefon: 606 671 771

Email: kc@branisovice.cz

NA REALIZACI PROJEKTU JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS.