MAS Podbrněnsko, spolek

MAS Podbrněnsko bude mít k dispozici prostředky z OPŽP

6.11.2017 / 15:00 / Lukáš Hlavinka

MAS Podbrněnsko s největší pravděpodobností dostane příležitost rozdělovat ve svém regionu finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a to již v následujícím roce 2018. Celkově by se v prvním kole mělo jednat až o 10 mil. Kč.

Plánovaná výzva bude rozdělena na dvě prioritní oblasti podpory:

  1. Posílení přirozené funkce krajiny,
  2. Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

První oblast zahrnuje podporu opatření, která řeší založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizaci interakčních prvků podporujících ÚSES či liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízky apod.). Vedle toho bude podpora směřovat do opatření zamezujících vodní a větrné erozi.

Druhá oblast je zaměřena na podporu projektů zahrnujících zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu. V rámci těchto projektů lze realizovat také založení či obnovu vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní, jezírek, mokřadů, částí vodních toků apod.).

Finanční podpora bude v těchto opatřeních poskytována do výše 60–100 % způsobilých výdajů (dle typu opatření), přičemž dosáhnout na ni mohou jak veřejnoprávní korporace (obce, dobrovolné svazky obcí apod.), tak soukromoprávní subjekty (podniky fyzických i právnických osob).

Bližší informace naleznete již brzy na našich stránkách.