MAS Podbrněnsko, spolek

Město Židlochovice pomáhá Začít znovu

8.12.2023 / 13:25 / Miloslav Kavka

Začít znovu – návrat nezaměstnaných na trh práce je aktivita, se kterou začalo město Židlochovice, a kterou může od 1.3.2023 dále rozvíjet díky realizaci projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko.

Jak to vše začalo?

Židlochovice jsou menší město, problémy dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů jsou zde více vidět a více se dotýkají všech, nejsou tak anonymizované. Samospráva se dlouhodobě zabývala otázkou, jak může obec pomoci lidem v obtížích, které si někdy zavinili sami, jindy shodou nešťastných životních okolností.

V roce 2014 se prostřednictvím MAS Podbrněnsko pracovníci města zúčastnili exkurzí ve Španělsku a Polsku, zaměřených na představení různých řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (pořádal Ústav sociálních inovací o.p.s.). V roce 2016 se naskytla příležitost vidět v Bruntále skvělý projekt široce zaměřeného sociálního podniku LIGA o.p.s. (v rámci poradenství MPSV - České sociální podnikání ).

V Židlochovicích se však sociální podnik založit nepodařilo, zejména proto, že tuto ambici neměl žádný soukromý subjekt. Jelikož však obtíže s osobami vyloučenými z trhu práce ve městě narůstaly a nedaly se v té době řešit pomocí dotačního projektu nebo státní podpory, vedení města rozhodlo záměr financovat z vlastních prostředků.

Ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Židlochovice a pobočkou Úřadu práce v Židlochovicích byly vytipovány dlouhodobě nezaměstnané osoby, které nemají bez další podpory šanci se dostat a udržet na pracovním trhu (osoby závislé na užívání alkoholu a dalších omamných látek, bez pracovních návyků, bez domova apod.) a město Židlochovice je přijalo jako zaměstnance v pracovní četě města.

Dále byla vytvořena pozice koordinátora, který na tyto pracovníky dohlížel, zadával jim práci, kontroloval docházku a plnění zadaného úkolu, poradil a řešil aktuální problémy na pracovišti, sledoval alkohol apod. Hlavním cílem nebyl pracovní výkon, ale zařazení podporovaných osob do pracovního procesu a získání potřebných návyků, dovedností a schopností. Jednalo se především o schopnost dodržovat požadavky, spolupracovat s kolegy a celkově zlepšovat svoji životní situaci. Koordinátor úzce spolupracoval s pracovnicemi soc. odboru, neboť všechny tyto osoby jsou jejich klienty.

Po roce realizace se dostavil ohromný úspěch – jedna osoba bez domova a závislá na alkoholu začala řádně a spolehlivě pracovat, abstinovala, byla schopná si udržet bydlení.

Co se děje nyní?

Díky spolupráci MAS Podbrněnsko a města Židlochovice se podařilo zahrnout další rozvoj této slibně rozběhnuté a potřebné aktivity do společného projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko, který je plně hrazen z Operačního programu Zaměstnanost plus, spolufinancovaného Evropskou Unií.

Díky podpoře v rámci projektu získalo město Židlochovice prostředky, které umožňují zaměstnávat více osob na podporovaných pracovních místech (momentálne 8). Je možné zajistit i koordinaci v sousedních obcích (podpořená osoba vykonává práci v té obci, kde žije; mentorskou podporu, vedení, sociální práci a finanční odměnu je možné zajistit v rámci projektu). Podpořeným osobám je navíc možné financovat i terapeutickou podporu. Její působení v projektu se velmi osvědčuje, v dlouhodobějším horizontu se ukazuje jako velmi významná pro motivaci ke změně.

Text vznikl ve spolupráci s pracovnicí města Židlochovice,  Ing. Janou Richterovou.

NA REALIZACI PROJEKTU JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS.