MAS Podbrněnsko, spolek

Nové výzvy z OPŽP

24.8.2022 / 12:52 / Anna Kalandrová

S koncem srpna se ozval Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 s pestrou škálou nových dotačních výzev.

S koncem srpna se ozval Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 s pestrou škálou nových dotačních výzev. Výše podpory je nastavena individuálně k jednotlivým typům aktivit, dle jejich priority. Většina z výzev se týká již tradičně energetické transformace, respektive zavádění energetických úspor u veřejné infrastruktury. Dočkali jsme se nicméně i dvou výzev z oblasti transformace odpadového hospodářství na cirkulární neboli oběhové, dvou výzev na snižování znečištění ovzduší a jedné výzvy na zavádění obnovitelných zdrojů energie na veřejných budovách. Ta  se tak připojila k široké škále výzev z Modernizačního fondu, jejichž přehled naleznete v předcházejícím článku nebo na webu SFŽP.

Podívejte se na přehled dotací! Nepomůže nějaká zrovna vám s realizací vašeho projektu a řešením palčivého problému?

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

4. výzva - Udržitelné nakládání s odpady

Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Způsobilí žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Dotace: celková alokace 500 mil. Kč
Výše podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Začátek podávání žádostí: 7. 9. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2023

14. výzva - Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob

Dotace: celková alokace 500 mil. Kč
Výše podpory: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Začátek podávání žádostí: 7. 9. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2023

ENERGETICKÉ ÚSPORY

8. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Dotace: celková alokace 500 mil. Kč
Výše podpory: 50 %
Začátek podávání žádostí: 24. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 5. 2023

10. výzva - Veřejné budovy v pasivním standardu

Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Dotace: celková alokace 1,45 mld. Kč
Výše podpory: 40 – 80 % (podle energetického standardu budovy a bonifikace)
Začátek podávání žádostí: 4. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 5. 10. 2022

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

11. výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Dotace: celková alokace 825 mil. Kč
Výše podpory: max. hranice 50 % celkových způsobilých výdajů
Začátek podávání žádostí: 24. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 5. 2023

PŘÍRODA A ZNEČIŠTĚNÍ

12. výzva - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. Podpořena bude realizace dodatečných technologií a změnu technologických postupů.

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby podnikající

Dotace: celková alokace: 2,36 mld. Kč
Výše podpory: 50 - 85 % (podle bonifikace)
Začátek podávání žádostí: 17. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 7. 2023

13. výzva - Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Způsobilí žadatelé:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy

Dotace: celková alokace: 150 mil. Kč
Výše podpory: 100 %
Začátek podávání žádostí: 17. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 7. 2023