MAS Podbrněnsko, spolek

Projekt MAP SO ORP Pohořelice II startuje workshopem rovných příležitostí

17.10.2018 / 15:30 / Lukáš Hlavinka

Jedním ze způsobů, jak zajistit naplňování zásady rovného přístupu ke vzdělání, je zpracovávání plánů pedagogické podpory (PLPP). Tento institut představuje soubor podpůrných opatření u žáka v prvním stupni podpory ve školním prostředí, tedy ještě před vyšetřením školským poradenským zařízením. Pomáhá identifikaci potřeb dítěte, nastavení strategií jejich naplnění a vyhodnocení, zda k jejich naplnění došlo či potíže dítěte přetrvávají. Může sloužit také jako podklad při komunikaci mezi školou, rodinou a školským poradenským zařízení. Účastníci workshopu budou seznámeni se základními kroky při sestavování, realizaci i vyhodnocení PLPP, za využití kazuistik z prostředí MŠ.

Workshop je určen všem, kteří:

  • se zabývají povinným předškolním vzděláváním,
  • se věnují dětem s odkladem školní docházky,
  • pracují s dětmi zařazenými do přípravných ročníků ZŠ,
  • pracují s dětmi na 1. stupni ZŠ (zvláště s dětmi 1. a 2. ročníku),
  • jsou zpracovateli plánů pedagogické podpory na školách.

Workshop se uskuteční ve středu 31. října 2018 od 9:00 h. Bližší informace naleznete v pozvánce. Účast na něm je zdarma.