MAS Podbrněnsko, spolek

realizace stragie komunitně vedeného místního rozvoje mas podbrněnsko ii

Projekt Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS je zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnertství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2014-2020 (SCLLD), kdy finanční prostředky jsou vynaloženy na zabezpečení realizace Výzev MAS a režijní výdaje spojené se SCLLD. Jedná se například o výdaje spojené s pořádanými školeními/semináři k jednotlivým výzvám, zajištění hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS, mzdové a režijná výdaje spojené s realizací SCLLD, metodická a konzultační činnost v oblasti vzdělávání pro školy a školská zařízení - tzv. Šablony atd.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko II je realizace SCLLD a s tím související zabezpečení kvalitního a komplexního chodu Kanceláře MAS pro potřeby implementace SCLLD, k čemuž dojde plněním dílčích cílů:

  • využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců),
  • posílení a rozvoj animační činnosti MAS Podbrněnsko v dotčeném území,
  • zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele,
  • a další aktivity spojené s realizací SCLLD.

VÝSLEDKY PROJEKTU

Realizací projektu budou naplněny cíle projektu, které byly stanoveny na počátku, tedy především je/byla realizována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko a v souvislosti s tím i posílení kapacit pro potřeby implementace SCLLD. Rovněž i dílčí cíle projektu. Zároveň dojde k naplnění očekávaných změn relaizací projektu, tedy: 

  • zajištění kvalitní a komplexní realizace SCLLD, která přispívá ke zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu,
  • zkvalitnění strategického a projektového řízení v území, 
  • zlepšení efektivity čerpání externích zdrojů operačních programů a programu rozvoje venkova,
  • stabilizace a komplexní rozvoj spolupráce, partnerství a sdílení dobré praxe mezi místními aktéry rozvoje území,
  • efektivní a komplexní řešení lokálních i regionálních problémů, využití potenciálu území MAS a naplňování potřeb území MAS,
  • a další návazné změny spojené s implementací SCLLD.

PROJEKT POČÁTEČNÍ FÁZE REALIZACE SCLLD MAS PODBRNĚNSKO JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
Název projektu: Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko II
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011919
Realizace projektu: 1. 4. 2019 - 31. 12. 2023
Výše dotace: 8 842 270,32 Kč