MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy Modernizačního fondu

25.7.2022 / 21:16 / Anna Kalandrová

Máme tu nové výzvy Modernizačního fondu na podporu vzniku udržitelných zdrojů energie!

S létem přinesl Státní fond životního prostředí záplavu nových energeticky úsporných výzev. A to konkrétně na podporu vzniku udržitelných zdrojů energie (propojené i se zaváděním energetických komunit) a modernizaci teplárenství skrze prostředky Modernizačního fondu.

Na své si přijdou žadatelé z řad obcí, ale také i ti spatřující potenciál v decentralizované udržitelné výrobě energie.

Podívejte se, jestli právě Vám neumožní nějaká z následujících výzev realizaci finančně úsporného a zeleného energetického projektu!

 

Výzva RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Způsobilí žadatelé: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
Dotace: – max. částka nespecifikována (celková alokace 1 500 mil. Kč.)
Výše podpory – Max. 50 % z celkových výdajů projektu
Začátek podávání žádostí: 10. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 15. 3.  2023

Výzva RES+ č. 2/2022 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Způsobilí žadatelé: Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
Dotace: – max. částka nespecifikována (celková alokace 5,5 miliardy Kč)
Výše podpory – Max. 50 % z celkových výdajů projektu
Začátek podávání žádostí: 3. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 31. 10. 2022

Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce

Podporovány jsou:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Způsobilí žadatelé: Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel
Dotace: – max. částka nespecifikována (celková alokace 1,5 miliardy Kč)
Výše podpory – Max. 75 % z celkových výdajů projektu
Začátek podávání žádostí: 10. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 15. 3.  2023

Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Podporovány jsou:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Způsobilí žadatelé: 

 • Obce
 • Samosprávné městské obvody a městské části
 • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Dotace: – max. částka nespecifikována (celková alokace 2,5 miliardy Kč)
Výše podpory – závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru
Začátek podávání žádostí:  17. 8. 2022
Ukončení podávání žádostí: 15. 3. 2023

Výzva HEAT č. 1/2022 - Modernizace tepláren (SZTE)

1.A PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET)
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET
 • Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET
 • Průmyslová tepelná čerpadla

Systémy jsou podporovány i v kombinaci.

Způsobilý žadatelé:

 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Dotace: – max. částka nespecifikována (celková alokace 15 miliard Kč - 12 mld. Kč pro prioritní projekty, 3 mld. Kč pro neprioritní projekty)
Výše podpory – 30–80 % v závislosti na typu projektu a jeho technologii nebo regionu, ve které se projekt realizuje
Začátek podávání žádostí:  25. 7. 2022
Ukončení podávání žádostí: 30. 6. 2023