MAS Podbrněnsko, spolek

Červnové zasedání řídících orgánů

12.7.2022 / 01:00 / Anna Kalandrová

Během měsíce června se postupně sešly všechny řídící orgány. Na čem se usnesly se dozvíte v článku.

Během měsíce června se v naší MAS postupně sešly všechny řídící orgány, aby posvětily agendu MAS a určily směřování následujících měsíců.

Jako první byla svolána Výběrová komise, která 15. 6. rozhodovala o výběru projektů z Výzvy PRV č. 6. Do této výzvy podalo žádost 27 žadatelů na 28 projektů ve 4 Fischích. Těmi byly Fische 1 - Investice do zemědělské infrastruktury, Fische 2 - Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově, Fische 4 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Fische 6 - Základní služby a obnova vesnic. Všechny předložené žádosti o dotaci splnily minimální bodovou hranici 40 bodů. Více o vybraných projektech naleznete zde.

Dne 20. 6. se následně sešla Dozorčí rada, jež měla na starost projednat správnost Výroční zprávy a Roční účetní závěrky za rok 2021, stejně tak jako prověření střetu zájmu výzvy IROP. Všechny body programu byly schváleny bez výhrad.

Následovalo jednání Výkonné rady, dne 21. 6., kde došlo ke schválení bodového hodnocení projektů z Výzvy PRV č. 6. Výkonná rada doporučila provést výběr projektů Valnou hromadou z důvodu střetu zájmů. Opět došlo k projednání Výroční zprávy a Roční účetní závěrky za rok 2021 a k jejímu navržení ke schválení Valnou hromadou. Důležitým bylo také odsouhlasení založení spolku ENERKOM Podbrněnsko, jehož je MAS zakládajícím členem. Tento spolek se bude zasazovat o rozvoj komunitní energetiky v regionu, a to zejména skrze zavádění energeticky úsporných a k přírodě šetrných opatření, přípravu strategických dokumentů a základní energetické poradenství. Ve spolupráci s MAS bude spolek pracovat na realizaci projektu SECAP Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska. Nakonec byl prodiskutován i návrh na budoucí navýšení členských příspěvků, který byl doporučen k promyšlení na Valné hromadě.

Jako poslední proběhlo zasedání nejvyššího orgánu Valné hromady 28. 6. Valná hromada schválila přijetí nového člena MAS Mgr. Patrika Pařila. Dále také hlasovala o výběru projektů z výzvy PRV č. 6 a o přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými Fischemi. Valná hromada také schválila bez výhrad podobu Výroční zprávy a Roční účetní závěrky za rok 2021. Poté došlo k volbě složení všech orgánů, mimo jiné byl opět zvolen předseda MAS Mgr. Ondřej Veselý a místopředseda Pavel Fröhlich zastupující DSO Židlochovicko. Možné budoucí navýšení členských příspěvků, stejně tak jako založení spolku ENERKOM Podbrněnsko vzal řídící orgán v potaz.

Všechny orgány byly seznámeny s pracovní náplní MAS. A to jak se situací na poli administrace výzev IROP a PRV či ohledně dlouhodobě realizovaných projektů, jako jsou KPSS, Šablony a MAP II a III na území SO ORP Pohořelice a Židlochovice, tak i o nově se rozbíhajících iniciativách, mezi které patří především regionální značka a komunitní energetika. Všechny orgány byly také informovány o novinkách týkajících se nového programového období EU pro roky 2021-2027 a zapojení zaměstnanců MAS do přípravných pracovních skupin k tomuto období.