MAS Podbrněnsko, spolek

Pakt starostů a primátorů a Akční plán pro udržitelnou energii a klima

8.12.2021 / 00:00 / Anna Kalandrová

Co je to Pakt starostů a primátorů? A jak vypadá tzv. SECAP? To se dozvíte ve článku.

Pakt starostů a primátorů (v originále Covenant of Mayors commited to local sustainable energy) je největší klimatické a energetické hnutí na světě, které vzniklo v roce 2008. Toto hnutí je zaměřené na místní opatření bojující proti klimatické změně a tvoří jej spolupracující místní samosprávy dobrovolně plnící klimatické cíle, u nás ty definované Zelenou dohodou pro Evropu. Jejich cílem je snížení emisí o nejméně 40 % do roku 2030 a úplná dekarbonizace území do roku 2050. Iniciativa nyní sdružuje více než 10 000 místních a regionálních orgánů v 27 zemích EU, které si poskytují mezinárodní technickou a metodickou podporu. V Česku bylo k prosinci 2021 již 86 českých signatářů. Na konci roku 2020 jich oproti tomu bylo jen 22. To je dáno roustoucím zájmem a povědomím o klimatické změně.

Do Paktu se místní a regionální subjekty mohou zapojit jako signatáři, koordinátoři nebo podpůrné struktury.

Signatáři jsou obvykle orgány místní samosprávy. Ty se mohou do hnutí zapojít nezávisle na velikosti a fázi zavádění energetických a klimatických strategií. Sousedící malé a středně velké obce se mohou za určitých podmínek připojit jako skupina signatářů. Za ty může případně vystupovat jako signatář MAS.

Jako koordinátoři se chovají regiony, ministerstva, národní energetické agentury, metropolitní oblasti, seskupení orgánů místní samosprávy a jiné orgány veřejné správy. Ty koordinují aktivity skrze nadřazené strategie a akční plány. V Česku je zatím jediným oficiálním koordinátorem Ministerstvo životního prostředí ČR.

Podpůrnými strukturami jsou obvykle neziskové organizace, místní a regionální energetické agentury, organizace zabývající se životním prostředím nebo MAS. Jejich náplní je propagace Paktu, mobilizace a podpora členů/orgánů místní samosprávy k dosažení cílů Paktu, zavádění opatření na svých územích a to jak různé odbornosti (např. energetika, životní prostředí, voda, ovzduší), tak na různé úrovni správy (např. na evropské, státní, regionální nebo místní). Podporují tedy iniciativy Paktu u signatářů na svém území, poskytují odborné znalosti (např. regulační, právní, finanční) a také poradenství šité na míru a rozpoznání synergií, např. se stávajícími iniciativami. V Česku jsou v současnosti oficiálními podpůrnými strukturami Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.Sdružení energetických manažerů měst a obcí.

Zapojením se do paktu se signatář zavazuje do 2 let od data rozhodnutí místní rady o připojení se k Paktu vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP, někdy jen SEAP). SECAP (v originále Sustainable Energy (and Climate) Action Plan), je klíčový dokument, který zajišťuje přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu. Tento dokument následuje společnou evropskou metodiku. Jeho smyslem je strategicky pojaté nastartování dlouhodobého procesu snižování emisí a monitorování situace v území. Tento dokument je důležitý k čerpání z některých dotačních programů.

Součástí SECAPU je obyvkle:

  • Adaptační strategie – může být i jako samostatný dokument (mise, vize, indikátory mitigace a adaptace, pojmenování místních aktérů, rozpočet)
  • Bilance základních emisí
  • Sledování opatření ke zmírnění důsledků klimatické změny
  • Posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu
  • Akční plán s jednotlivými kroky (adaptačními, mitigačními)


Na zhotovení SECAPu se dá od 14. 2. 2022 do 8. 8. 2022 čerpat dotace z NPŽP. Více o dotační výzvě naleznete zde. Tyto výzvy mají být dle MŽP vyhlašovány každý rok ve 4. čtvrtletí roku, pravděpodobně vždy až v prosinci.

V případě zájmu či jakéhokoliv dotazu ohledně Paktu starostů, Akčních plánů nebo třeba tématu komunitní energetiky, energetických společenství, Modernizačního fondu a jiných dotačních příležitostí se neváhejte obrátit na kalandrova@podbrnensko.cz nebo na tel. 722 983 522 .