MAS Podbrněnsko, spolek

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ RÁMEC OP TAK

22.5.2023 / 13:20 / Marie Jílková

Máme schválený Programový rámec OP TAK. To znamená příliv téměř 7,5 mil. Kč do našeho území na podporu malých a středních podniků (MSP). Co to znaměná pro Vás? Jaké jsou podmínky či předběžný harmonogram? 

Schválený Programový rámec OP TAK 

Úspěšně již můžeme říct, že nám byl schválen Programový rámec OP TAK. To znamená příliv téměř 7,5 mil. Kč do našeho území na podporu malých a středních podniků (MSP).

VÝŠE PODPORY:

Dotace pro jednotlivé projekty bude 50 % a projekty budou moci být v rozmezí 250 000 Kč až 2 000 000 Kč (dotace tedy bude v rozmezí 125 000 Kč až 1 000 000 Kč).

OBLASTI, KTERÉ PODPOŘÍME:

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury,
 • pořízení výrobních strojů a zařízení.

Obě oblasti vedoucí nejen ke zvýšení technologické úrovně MSP a jejich konkurenceschopnosti, ale také k robotizaci, digitalizaci a automatizaci výroby.

KDY BUDE VÝZVA VYHLÁŠENA:

Na území MAS Podbrněnsko je výzva plánovaná na září letošního roku a bude vyhlášena nejméně do října 2023.

Proč tak pozdě?

Sice již teď jsou schváleny prostředky pro MAS, pro nás to ale v tuto chvíli znamená další kus práce, kterou musíme stihnout před vypsáním samotné výzvy. Je nutné komplexně nastudovat veškerou dokumentaci a vytvořit postupy pro hodnocení, abyste přesně věděli, co se v jakou chvíli bude dít, kolik času na hodnocení máme, na koho se obrátit, pokud nesouhlasíte s hodnocením, jak bude vypadat sběr žádostí, kam se budou odevzdávat, kde najdete komplexní informace k výzvě atd. Následně je nutné vytvořit i samotnou výzvu.

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura),
 • dlouhodobý nehmotný majetek (software),
 • služby (např. web, cloud, online prvky).

Konkrétněji se o způsobilých výdajích zabývá Příloha č. 2.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

 • stavební práce,
 • prostá obnova majetku,
 • pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,
 • pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů,
 • pořízení repasovaných strojů a zařízení,
 • aktivace,
 • pokud žadatel o podporu je provozovatel, který má stacionární zařízení v České republice, která jsou součástí Evropského systému emisního obchodování („seznam EU ETS“), tak navržená opatření v rámci žádosti o podporu nejsou způsobilá k podpoře, pokud navržená opatření mohou jakýmkoliv přímým či nepřímým způsobem snižovat emise skleníkových plynů ze zařízení nebo činnosti, které má žadatel uvedené v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování a Ročním plánu pro monitorování emisí (dále jen „Rozhodnutí“).

Konkrétněji se nepodporovanými kategoriemi zabývá Příloha č. 6.

 

PODMÍNKY PRO ŽADATELE:

 • podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;
 • mít oprávnění k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;
 • uvést údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:
  • v IS KP 21+ zapsat informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
  • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
  • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;
 • dle svého čestného prohlášení není v likvidaci;
 • dle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o podporu.

KE DNI ROZHODNUTÍ O DOTACI MUSÍ ŽADATEL:

 • být malý nebo střední podnik;
 • plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají zákonem uloženy. ŘO provede kontrolu dodržování této povinnosti za poslední dvě uzavřená účetní období. V případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost stanovenou;
 • nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpis

ROZHODNUTÍ NEBUDE VYDÁNO POKUD:

 • žadatel je ve střetu zájmů dle ust. § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů;
 • vztahuje se na žadatele sankční předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině;
 • byl na majetek žadatele prohlášen konkurz (způsob řešení úpadku). Pokud je v případě úpadku soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku, a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna;
 • byl žadateli, je-li právnickou osobou, pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí;
 • byl vůči žadateli vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen;
 • žadatel nesplňuje požadavek na trestní bezúhonnost (vztahuje na členy statuárních orgánů žadatele, právnickou osobu – žadatele a fyzickou osobu – žadatele).

 

JAKÉ DOKUMENTY BUDETE MUSET DOLOŽIT:

K OKAMŽIKU PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO SYSTÉMU MS 2021+:

 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy (Příloha č. 3)
 • Dvě indikativní cenové nabídky ke každé pořizované položce, vyjma nepřímých nákladů, 
 • Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií do výzvy ŘO, 
 • Přílohu k posouzení zásady „významně nepoškozovat“ (Příloha č. 7), 
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. certifikáty atd.)

K OKAMŽIKU PODPISU ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA:

 • prohlášení k velikosti podniku. Žadatel je povinen podložit údaje uvedené v Prohlášení (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) relevantními oficiálními dokumenty, včetně údajů za partnerské a propojené podniky, zpravidla se bude jednat o rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří a zároveň pokud nejsou zveřejněny v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (přičemž partnerským či propojeným podnikem může být i fyzická osoba vykonávající hospodářskou činnost, údaje za tuto fyzickou osobu jsou dokládány zejména daňovým přiznáním z příjmu fyzických osob). ŘO je oprávněn vyžádat od žadatele další relevantní oficiální dokumenty k doložení sledovaných údajů (aktiva, obrat, počet zaměstnanců) a vlastnické struktury;
 • dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit:
  • v případě, že nemovitost nebo pozemek již je ve vlastnictví žadatele, prověří ZS vlastnická práva náhledem do Katastru nemovitostí;
  • v případě nájmu pozemků nebo budov žadatel doloží zajištění místa realizace;
  • prokázání jiných práv – relevantní smluvní dokumentace, která opravňuje žadatele k výkonu jiných práv na nemovitostech, kde bude projekt realizován;
 • Má-li žadatel podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu, předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou;
 • Prohlášení k de minimis.

 

OSTATNÍ SPECIFICKÉ PODMÍNKY:

 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost.
 • Projekt musí být jednoetapový.

 

JAK BUDE CELÝ PROCES PROBÍHAT:

 • Červen 2023 až prosinec 2024 – vyhlášení a sběr žádostí ministerstvem na celé období
 • Září až říjen 2023 – vyhlášení a sběr žádostí MAS Podbrněnsko pro své území
  • Určeno pro subjekty na území MAS Podbrněnsko
  • Bude zapotřebí doložit:
   • Zjednodušený podnikatelský záměr + návrh rozpočtu (lze vycházet z povinné osnovy (Příloha č. 3)), 
   • specifické podmínky budou upřesněny při vyhlášení výzvy
 • Listopad až prosinec 2023 – hodnocení a výběr podaných žádostí na MAS Podbrněnsko,
  • konkrétní postup hodnocení bude upřesněn při vyhlášení výzvy
 • Prosinec 2023 až prosinec 2024 – podání žádosti se všemi náležitostmi na ministerstvo přes webový portál ISKP21+

!!Pokud ale už teď máte nějaký nápad na projekt, chystáte do vašeho podniku kupovat nějaké vybavení, které vám zautomatizuje procesy, TAK NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA NÁS. Již teď s vámi můžeme konzultovat, zda se jedná o vhodný projekt a vyplatí se počkat, zda nezískáte podporu!! K dispozici jsme na emailu optak@podbrnensko.cz

Prezentaci ze semináře pro podnikatele ohledně podmínek OP TAK z 25.10. naleznete ZDE.

Informační brožuru o OP TAK naleznete ZDE.