MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy pro Adaptační skupiny a Jazykové kurzy pro děti migrující z Ukrajiny 2022

12.4.2022 / 07:00 / Jan Oujeský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 11. 4. 2022 vyhlásilo a zpřístupnilo pro podávání žádostí o dotaci 2 výzvy. Jedná se o Výzvu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Výzvu Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Více informací naleznete uvnitř článku.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY OBOU VÝZEV
VÝZVA JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
VÝZVA ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022

Společná pravidla a podmínky obou výzev

 • Projekty je možné realizovat od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022
 • Žádosti je možné podávat od 11. 4. 2022 od 9:00 do 31. 5. 2022 skrze systém ISPROM (vyplnění žádosti a nahrání povinných příloh) a následně vygenerovanou žádost
  • osobně odevzdat na podatelně MŠMT - Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, 118 12
  • zaslat poštou na totožnou adresu,
  • zaslat elektronicky skrze email s uznávaným elektronickým podpisem na el. podatelnu MŠMT (posta@msmt.cz)
  • zaslat datovou schránkou (vivaawt)
 • Vypořádat projekt:
  • vztahy se státním rozpočtem v souladu s § 75 rozpočtových pravidel a vyhláškou č. 367/215 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zprávou o realizaci aktivit nejpozději do 31. 10. 2022

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • Alokace - 150 000 000 Kč
 • Dotace - 100 % v rámci jedné platby nejpozději do 31. 7. 2022
 • Minimální dotace 212 000 Kč a maximální dotace 19 981 000 Kč
 • Žadatel:
  • veřejná vysoká škola
  • právnická osoba vykonávající činnosti škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,
  • územní samosprávný celek, městská část hlavní města Prahy, dobrovolný svazek obcí.
 • Aktivity  - žadatel násobně volí aktivity, a to dle zamýšleného počtu uspořádaných kurz:
  • Výstup
   Jazykový kurz – blok 80 vyučovacích hodin češtiny jako druhého jazyka.
   Jednotkový náklad
   53 000 Kč
   Specifické podmínky
   Aktivita je určena pro děti cizince od 14 do 18 let a musí být realizována mimo školní vyučování. Děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole zapsané ve školském rejstříku, mohou absolvovat aktivitu po celý den.
   Minimální intenzita výuky ČDJ je stanovena v rozsahu 2 vyučovací hodiny denně, a maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu.
   Minimální počet dětí v jedné skupině kurzu je 4, maximální počet dětí v jedné skupině kurzu je 10. Počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit.
   Žadatel je povinen vést docházku jednotlivých účastníků kurzu. Započítaná bude pouze osoba s minimální docházkou alespoň 75 %.
   Kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena. Výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele.
   U dětí účastnících se aktivity proběhne po absolvování jazykového kurzu ověření úrovně jazykových dovedností v českém jazyce4.
   Děti účastnící se kurzu budou mít povinnost zpětnovazebného hodnocení výuky v kurzu na předem definovaném formuláři, který MŠMT připraví.
   Dokladování výstupu
   1. závěrečná zpráva obsahující informaci o dosažené úrovni českého jazyka dětí cizinců a závěrečné shrnutí úspěšnosti vzdělávání;
   2. čestné prohlášení žadatele o tom, že kurz navštěvují min. 4 děti cizinci;
   3. životopis lektora obsahující nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň znalostí českého jazyka, pracovní praxi;
   4. záznam kurzu, který bude obsahovat min. tyto informace o kurzu:
   • celkový počet registrovaných dětí k datu konání každé lekce,
   • počet přítomných dětí v každé lekci5,
   • stručný popis náplně/průběhu lekce,
   • jméno a příjmení vedoucího kurzu,
   • datum a čas konání každé lekce,
   • termín zahájení a ukončení kurzu;

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • Alokace - 1 250 000 000 Kč
 • Dotace - 100 % v rámci jedné platby nejpozději do 31. 7. 2022
 • Minimální dotace 150 000 Kč a maximální dotace 75 000 000 Kč
 • Žadatel:
  • Aktivita A a B
   • veřejná vysoká škola
   • právnická osoba vykonávající činnosti škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,
   • územní samosprávný celek, městská část hlavní města Prahy, dobrovolný svazek obcí.
   • příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou řástí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, 
   • nestátní nezisková organizace.
  • Aktivita C
   • obec s výkonem přenesené působnosti (tzv. obec I. typu) a obec s výkonem přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu (tzv. obec II. typu).
 • Aktivity  - žadatel násobně volí aktivity, a to dle zamýšleného počtu uspořádaných kurz. Kombinace různých aktivit v rámci jednoho projektu je možná, pokud jsou splněny ostatní podmínky pro realizaci aktivity:
  • Aktivita A
   • Výstup Blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.
    Jednotkový náklad 15 000 Kč
    Specifické podmínky Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců od 3 do 6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.
    Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.
    Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
    Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce.
    Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
    Dokladování výstupu
    1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění azykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
    2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu, s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
    3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
    • seznam přítomných dětí v každém dni;
    • jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
    • stručný popis aktivit;
    • data a časy konání adaptační skupiny;
  • Aktivita B
   • Výstup Blok 20 hodin volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit s doprovodným rozvojem jazykových dovedností v českém jazyce u dětí cizinců.
    Jednotkový náklad 15 000 Kč
    Specifické podmínky
    Aktivita je určena pro minimálně 15 dětí cizinců ve věku 6–15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.
    Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.
    Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
    Součástí aktivity musí být podpora rozvoje jazykových dovedností v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin. Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
    Dokladování výstupu
    1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
    2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
    3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
    • seznam přítomných dětí v každém dni;
    • jména osob, které vedou program adaptační skupiny;
    • stručný popis aktivit;
    • data a časy konání adaptační skupiny;
  • Aktivita C
   • Výstup Blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.
    Jednotkový náklad 7 500 Kč
    Specifické podmínky O jednotku mohou žádat pouze obce I. nebo II. typu.
    Aktivita je určena pro nejméně 8 dětí a maximálně 12 dětí ve věku od 3 do 15 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy.
    Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.
    Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu.
    Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových a jazykových dovedností v českém jazyce.
    Po celou dobu realizace aktivity je výchovně vzdělávací aktivita zajištěna alespoň 1 zletilou svéprávnou osobou, která je rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládá český jazyk v úrovni B2 CEFFR.
    Dokladování výstupu
    1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
    2. životopis osoby, která vede adaptační skupinu s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
    3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
    • seznam přítomných dětí v každém dni;
    • jméno osoby, která vede program adaptační skupiny;
    • stručný popis aktivit;
    • data a časy konání adaptační skupiny;

Více informací naleznete na webu MŠMT, odkaz zde

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, nevahájte se na nás obrátit - Kontaky na Kancelář MAS Podbrněnsko.