MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 80 - ŠABLONY III - OP VVV


ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

Název výzvy Výzva č. 02_20_080 - Šablony III
Vyhlášení výzvy 31. 3. 2020 ve 14:00
Ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2021 ve 14:00
Alokace výzvy 2 730 mil. Kč
Dotace 100 %
Forma financování ex ante (zálohová) - 1. zálohová platba = 100 %
Oprávnění žadatelé Mateřské školy, Základní školy, Základní a mateřšké školy

Jedná se o výzvu na podporu mateřských a základních škol ve formě zjednodušených projektů, tzv. Šablony. Výzvy navazuje na již dvě dříve vyhlášené výzvy. Délka realizace projektu dle volby žadatele 12 až 24 měsíců, maximálně však do 30. 6. 2023. Jeden žadatel smí podat pouze 1 žádost. Pokud škola má pod 1 RED_IZO více IZO (tedy například Základní a Mateřská škola = 1 organizace), potom je podávána jedna souhrnná žádost za všechny IZO. Způsobové výdaje jsou minimálně 100 000 Kč a maximálně 5 000 000 Kč (ovšem dle školy a počtu dětí/žáků). Maximální částka se tedy skládá jako součet:

 • 100 000 Kč za subjekt (IZO) - pokud pod RED_IZO je více IZO, potom 100 000 Kč za každé IZO
 • 1 500 Kč za dítě/žáka (dle přílohy výzvy k 30. 9. 2019, počty dětí a žáků k 30. 9. 2020 nejdříve v prosinci 2020)

Zahájení realizace je možné v den podání žádosti o podporu, nejdříve od 1. 8. 2020. Výdaje jsou způsobilé od data zahájení realizace projektu, nicméně je možné hradit budoucí aktivity (například se jedná o letenky či dopravu v rámci aktivity Zahraniční stáže pedagogických pracovníků). Pokud žadatel realizuje Šablony II, musí být datum zahájení realizace projektu Šablony III až po ukončení projektu Šablony. Pouze v případě zásahu vyšší moci (např. Mimořádná opatření v ČR 2020 - Covid 19) je možné realizovat oba projekty současně/v překryvu, ale nesmí dojít k souběžné realizaci totožných aktivit (souvislost s prodloužením Šablony II).

Povinné přílohy žádost o podporu:
 • Čestné prohlášení – úvodní a závěrečné - v systému ISKP14+
 • Prohlášení o bezdlužnosti - Vzor od MŠMT
 • Výstup z dotazníkového šetření – UIV - více níže
 • Kalkulačka indikátorů - přílohy vytvořená od MŠMT

Komplentí výzva, včetně veškerých příloh a dokumentů, je dostupná na webu OP VVV.


DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Výstup z dotazníkového šetření je povinnou příloha žádosti o podporu. Offline verze dotazníku, sloužící pro přípravu, je dostupná jako příloha výzvy. Finálně se dotazníkové šetření vyplňuje online, a to skrze Systém sběru dat UIV od MŠMT. DOPORUČENÍ - Připravte si odpovědi v offline verzi dotazníku. Jakmile je dotazník FINALIZOVÁN, již není možné se vrátit a upravit odpovědi. Pokud škola podává žádost za více IZO, potom je nutné vyplnit dotazník za každé IZO v UIV samostatně a každý z těchto výstupů doložit do žádosti. Žadatel má povinnost zvolit jednu z aktivit, které jsou uvedené na výstupu z dotazníkového šetření (zmiňované aktivity rozvíjí nejproblémovější oblast v dané škole). Pokud je ve výčtu i aktivita Projektový den ve výuce - povinná aktivita, stačí zvolit pouze tuto jednu. V ostatní případech je nutné zvolit jednu z aktivit uvedených ve výčtu a zároveň i Projektový den ve výuce - povinná aktivita.

Zpřístupnění dotazníkového šetření v Systému sběru dat UIV od MŠMT:

 • Škola nerealizovala Šablony II - Dotazník je zpřístupněn v systému od data vyhlášení výzvy (31. 3. 2020) a maximálně do 30. 6. 2020.
 • Škola realizovala Šablony II - Nejdříve 6 měsíců před ukončením projektu Šablony II a nejpozději do data odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu. V tomto případě škola vyplňuje zároveň Závěrečný dotazník projektu Šablony II a Vstupní dotazník k projektu Šablony III. 

OBECNÁ REALIZACE PROJEKTŮ

Zjednodušené projekty jsou snazší pro podání žádosti i realizaci. Každá aktivita má své finanční ohodnocení a žadatel má určené maximální celkové způsobilé výdaje projektu. Dle zvolených jednotlivých aktivit a jejich počtu je tedy odečítáno z celkové sumy projektu a tímto způsobem je sestavován rozpočet. Projekt nemusí být koncipován tak, aby aktivity každé podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální bagatelní podpory (24 hodin). Aktivity, které se načítají do bagatelní podpory (v závorce uvedené číslo min. hodin, které se budou podpořené osobě načítat při realizaci):

 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků (min. 30 hodin)
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (8 hodiny za 1 Sdílení)
 • Tandemová výuka v ZŠ (20 hodin za 1 Tandem) - POUZE ZŠ

Při realizaci personálních aktivit/šablon platí následující obecná pravidla: 

 • Úvazek není možný stanovit menší než 0,1 FTE (v případě aktivity Školní psycholog není možné stanovit menší než 0,5 FTE)
 • Celkový úvazek je možné dělit mezi více osob (po splnění podmínky výše) – Vyjma psychologa
 • Kvalifikaci je nutné splnit nejpozději v den nástupu na danou pozici
  • Vyjma školního asistenta – doložení skutečné snahy o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka – jako u projektu Šablony II; a kvalifikace max. do 1 roku
 • Způsobilost
  • Pracovní neschopnost - maximálně do 14. PN, od 15. PN je hrazeno státem (zdravotní pojištění) - docházelo by ke dvojímu financování
  • OČR - není možné hradit, jelikož by docházelo ke dvojímu financování (od 1. dne OČR je hrazeno státem)

Pokud je jako výstup šablony uvedena Pracovní smlouva, nebo Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti, nebo Smlouva o poskytnutí služeb, musí vzniknout škole náklad – není možné využít služby bez nároku na honorář/zdarma. Veškeré Pracovní smlouvy, Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti, musí mít přímo v dokumentu, či další příloze dokumentu uvedeno:

 • Výši úvazku a název pracovní pozice
 • Pracovní náplň
 • Název projektu a registrační číslo projektu
Přehled možných aktivit pro realizaci Mateřskou školou
 • Personální podpora
  • 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • 3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
  • 3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ
  • 3.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ
  • 3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ
 • Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
  • 3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
 • Rozvojové aktivity MŠ
  • 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • 3.I/10 Projektový den mimo školu
 • Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
  • 3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Přehled možných aktivit pro realizaci Základní školou
 • Personální podpora
  • 3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • 3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • 3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • 3.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
  • 3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • 3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • 3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
  • 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
 • Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
  • 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
 • Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
  • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
  • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • 3.II/13 Projektový den mimo školu
 • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
  • 3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

ZMĚNY OPROTI VÝZVĚ ŠABLONY II

Většina Aktivit a Šablon je totožná jako v předcházejících projektech Šablony II. V této kapitole jsou popsané rozdíly právě oproti projektům v Šablonách II - tedy vypsané konkrétní rozdíly u jednotlivých aktivit. Ostatní nezmíněné náležitosti jsou totožné jako v projektu Šablony II. Detailní popis aktivit pro projekt Šablony III naleznete v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad u výzvy č. 080 Šablony III.

Odměňování v rámci personálních aktivit/šablon - Ke každé personální aktivitě je nově vypsáno doporučené odměňování (zařazené do platové třídy) založené na Metodickém výkladu k odměňování. Pro žadatele se nejedná o závazné zařazení, rozhodnutí je vždy v kompetenci školy. Slouží jako inspirace pro žadatele.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv v MŠ i ZŠ - Oproti projektům v Šablonách II došlo u Šablon III ke snížení hodinové dotace (z původních 16 hodin u Šablon II je hodinová dotace 8 hodin u Šablon III). Rovněž se díky tomu snížily náklady na aktivitu. Za hostitelskou školu je v rámci Šablony III považována jiná MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, školské zařízení pro zájmové vzdělávání, školské poradenské zařízení a za Hostitelské zařízení SVČ, ŠD, ŠK. 

Projektový den ve výuce v MŠ i ZŠ - Oproti projektům v Šablonách II je tato aktivita POVINNÁ PRO VŠECHNY (musí být v rámci projektu Šablony III realizována alespoň 1 tato aktivita). Rovněž jsou Projektové dny zaměřeny na 3-4 tematické oblasti, které se vybírají při podávání žádosti o podporu - Polytechnické vzdělávání, Environmentální vzdělávání, Podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a pouze v ZŠ Kariérové poradenství. Nově je možné, aby 1 odborník byl využit maximálně na skupinu dětí či žáků, v případě větší skupiny dětí či žáků je potřeba navyšovat i počet odborníků. Nově lze aktivitu realizovat i prostřednictvím kurzů od externích subjektů a jsou akceptovány tzv. trojstranné smlouvy (např. smlouva mezi školou, Muzeem a odborníkem, kdy Muzeum poskytne odborníka během jeho běžné pracovní doby). 

Projektový den mimo školu v MŠ i ZŠ - Není to povinná aktivita pro všechny. Oproti projektům v Šablonách II pro ní platí stejné podmínky, jako pro Projektový den v MŠ i ZŠ v Šablonách III (jen není povinná aktivita každého projektu). U této aktivity je v ZŠ navíc nutné pojímat projektový den jako projekt pro každého žáka, kdy projekt je jako komplexní pracovní úkol, u kterého řeší žáci daný problém – vedení k samostatnému zpracování komplexních úkolů a řešení problémů spjatých s životní realitou. U ZŠ je rovněž  možné spolupracovat se zaměstnavateli a přiblížit starším žákům možnosti budoucího pracovního směřování/vzdělávání.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí/žáků v MŠ i ZŠ - Oproti projektům v Šablonách II je možné při násobném volení aktivity vybrat ze dvou možností: A) 2x šablona = 2 skupiny rodičů, v každé z nich min. 8 rodičů a aktivita nebrobíhá současně, tedy 12 hodin celkem; nebo B) 2x šablona = 1 skupina rodičů, min. 8 rodičů ve skupině a celkem proběhne 24 hodiny setkávání. Nově v rámci aktivity může část hodin proběhnout jako Komunitně osvětová setkávání (účastit se tak mohou nejen rodiče, ale i přátele školy a veřejnost) - max. polovina hodin (tedy u jedné aktivity max. 6 hodin).

Tandemová výuka v ZŠ - Oproti projektům v Šablonách II je možné jako druhého pedagoga zvolit: A) pedagoga z totožné školy, nebo B) pedagoga z jiné školy (MŠ/ZŠ/SŠ/VOŠ), školské zařízení pro zájmové vzdělávání, školské poradenské zařízení, studenta navazujícího magisterského studia/studenta 4. nebo 5. magisterského studia zaměřené na výkon povolání pedagogického pracovníka. Tandem není hospitace!

Klub pro žáky ZŠ - Oproti projektům v Šablonách II může být klub veden pedagogem školy, asistentem pedagoga, jiným pedagogickým pracovníkem školy, studentem 4. nebo 5. ročníku magisterského studia fakulty připravující pedagogické pracovníky. Nově je možné klub zaměřit na ICT, tedy Klub ICT: rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků; robotické stavebnice, roboti, základy programování, zařízení Arduino, Micro Bit, Raspberry Pi, Banana pi apod.; kybernetická bezpečnost, prevence kyberšikany; možné exkurze do firem a spol. zabývající se informačními technologiemi, výměny zkušeností a diskuze s odborníky; může být realizovány BYOD – vlastní zařízení.

Všechny ostatní aktivity pro MŠ i ZŠ mají obdobné či totožné podmínky realizace, jako v projektu Šablony II. Detailní popis aktivit pro projekt Šablony III naleznete v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad u výzvy č. 080 Šablony III.


PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ŠABLON

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků v MŠ i ZŠ

Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogů a sdílení příkladů dobré praxe zahraniční stáží ve škole/školském zařízení, vysoké škole (dále také jako zahraniční instituce). Školské zařízení = vzdělávání a výchova heterogenní skupiny dětí a žáků, či práce s heterogenní skupinou dětí a žáků v oblasti zájmového a mimoškolního vzdělávání. Nejsou možné stáže zaměřené na zvýšení jazykové kompetence pedagoga v cizím jazyce (evropský referenční rámec A1-C2). Stáž může zahrnovat:

 • Stínování pedagogů
 • Řízené debaty a konzultace s pedagogy
 • Schůzky s dětmi/žáky/studenty/učiteli/dalšími pracovníky
 • Absolvování odborných kurzů zaměřených na práci s heterogenní skupinou (nelze absolvovat samostatně – bez stáže u hostitelské instituce)
 • Praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe

V rámci realizace aktivity je nutné následně získané dovednosti a zkušenosti předat pedagogickému sboru vysílající školy, a to ve formě kulatého stolu či workshopu. Minimální délka stáže je 5 dní, maximální délka stáže je 20 dní. Jedenkrát zvolená šablona znamená 6 hodin stáže v zahraniční instituci, nicméně je to průměrná hodnota - možné rozdělit dle potřeby různě v absolvovaných dnech (například 1. den 4 hodiny, 2. den 8 hodin, 3. den 6 hodin, 4. den 8 hodin, 5. den 4 hodiny = celkem 30 hodin). Dny příjezdu a odjezdu se nepočítají do celkového počtu dnů stáže, pokud v těchto dnech neprobíhá stáž pedagogů.

Stanovení finančních nákladů aktivity - Náklady počítá Kalkulačka indikátorů, která je povinnou přílohou žádosti i podporu (příloha u výzvy č. 080 Šablony III): CELKOVÉ NÁKLADY = Fixní náklady + variabilní náklady

 • Fixní náklady - 350 EUR na zajištění 1 stáže, a to včetně organizace worshopu
 • Variabilní náklady
  • Mzdové - 1 536 Kč/ den na 1 účastníka stáže
  • Pobytové - dle počtu dnů a cílové země - rozmezí 83 až 153 EUR - zde
  • Cestovní - Dle Kalkulátoru (Erasmus+ - využíván i u aktivity Projektový den mimo školu) je využita jednosměrná cesta (náklady jsou stanoveny již jako zpáteční) a vzdálenosti v EUR - rozmezí 20 až 1 500 EUR - zde

DOPORUČUJEME VELICE DOBŘE ZVÁŽIT A NAPLÁNOVAT AKTIVITU JIŽ NA POČÁTKU!

 • Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) poskytuje podporu pro mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání.
 • Při hledání zahraniční partnerské instituce může poskytnout tipy, jak lze partnera pro projekty najít.
 • Kontakt na InfoDesk DZS: e-mail: info@dzs.cz; telefon: +420 221 850 100, +420 221 850 102.

HODNOTÍCÍ PROCES

Jedná se o průběžnou výzvu, tedy hodnocení probíhá průběžně po podání Žádosti o podporu. Hodnocení probíhá ze strany Řídicího orgánu OP VVV/MŠMT. Je pouze jedno hodnocení - Formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, na které je celkem 30 pracovních dní. Všechna kritéria jsou napravitelné, vyjma 1 Žádost o podporu je podána v předepsané podobě = je podána přes systém ISKP14+a je podepsána elektronickým podpisem. Pokud je nějaké kritérium nesplněné, je možné žádost o podporu vrátit až 3x na opravy - vždy 5 pracovních dní na vypořádání. Poté následuje Kompletace podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory - 15 pracovní dní. Poté následuje Vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory - 40 pracovní dní. Vyplacení zálohy je do 30 pracovních dní od vydání právního aktu, max. však 60 dnů před zahájením realizace projektu. Dotace je "průtoková", tudíž pro většinu škol budou finance zaslány z MŠMT na příslušný kraj, následně obec, která školu zřizuje, a následně do školy.

Od podání žádost o podporu do získání finance - min. 115 pracovní dní = přibližně 5 - 6 měsíců, plus případné vrácení žádosti o podporu k opravě a zavření státního rozpočtu, kdy finance nejsou vypláceny (každý rok přibližně listopad/prosinec do leden/únor).


ADMINISTRACE S MAS PODBRNĚNSKO

Povinností MAS Podbrněnsko je poskytovat metodickou a konzultační činnost a pomoc školám z území MAS, A TO ZDARMA! I u projektů Šablony III škol z území MAS Podbrněnsko, předpokládá MAS stejnou pomoc jako u předchozích Šablony I a II, tedy:

 • Konzultace a metodická pomoc v celém průběhu přípravy, realizace a ukončení projektu
 • Zadání Žádosti o podporu do systému ISKP14+
 • Zadávání ZoR/ŽoP do systému IKSP14+
 • Konzultace a metodická pomoc před, při i po kontrole na místě
 • Případně další potřebná pomoc při realizaci a administraci projektu

Pracovníci Kanceláře MAS Podbrněnsko mají s projekty Šablony I i II bohaté zkušenosti. V rámci obou zmiňovaných výzev přímo poskytovali komplexní pomoc v průběhu celé realizace projektu 10 školám a vzdělávacím institucím, a dále částečně spolupracovali na pomoci (například s odborem školství v Židlochovicích) pro dalších více než 10 projektů škol a vzdělávacích institucí. Celkem se tedy pracovníci Kanceláře MAS Podbrněnsko kompexně či částečně podíleli na zajištění realizace více než 40 projektů v předcházejících výzvách Šablony I i II.

POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S MAS PODRNĚNSKO, PROSÍM, KONTAKTUJTE NĚKTERÉHO Z PRACOVNÍKŮ KANCELÁŘE MAS, KTEŘÍ SE S VÁMI INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVÍ NA POSTUPU SPOLUPRÁCE.


ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na tomto odkaze budou postupně zveřejňovány nejčastější otázky a odpovědi ve spojitosti s projekty v Šabloných III.