MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva č. 1 OP TAK

MAS Podbrněnsko vyhlásila dne 15. 11. 2023 výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Příjem žádostí probíhal od 29. 11. 2023 od 14 hodin do 31. 1. 2024 do 14 hodin. Nejzazší datum ukončení realizace projektu je k  30. 06. 2026

Seminář pro žadatele do výzvy OP TAK se konal 27. 11. 2024 ve 14 hodin, odkaz na prezentaci naleznete ZDE.

Celková výše alokace pro MAS je 7 440 000 Kč

Maximální výše podpory MAS pro všechny projekty celkem je 3 720 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) pro 1 projekt je 250 000 Kč (dotace 125 000 Kč) a maximální výše CZV je 2 140 000 Kč (dotace 1,070 mil Kč). Z celkové částky způsobilých výdajů musí 7% tvořit nepříme náklady (mzdy, marketing,...). 

Forma podpory je de minimis, ex post financování (způsobilé výdaje projektu se počítají až ode dne vložení žádosti do systému ISKP21+).

přílohy výzvy 

 1. Povinná osnova podnikatelského záměru
 2. Formulář proveření zásady - významně nepoškozovat
 3. Plná moc
 4. Prohlášení k velikosti podniku
 5. Prohlášení k de minimis
 6. Prohlášení k historii podniku
 7. Kritéria pro posouzení administrativní fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD
 8. Kritéria pro posouzení věcné fáze procesu souladu projektového záměru se SCLLD
 9. Nepodporované kategorie CZ-NACE
 10. Vymezení způsobilých výdajů
 11. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část
 12. Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – specifická část
 13. Interní postupy MAS Podbrněnsko OP TAK

přílohy interních postupů

 1. Etický kodex MAS
 2. Stížnost
 3. Žádost o přezkum

hodnocení projektů 

Seznam přijatých projektů 

Výsledky administrativní fáze

Výsledky věcné fáze (po formální opravě 2. 4. 2024)

Zápisy z Výberové komise věcné fáze jsou dostupné ZDE

Výsledky výběrové fáze

Zápis z Výkonné rady je dostupný ZDE