MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 101 IROP SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ 

Intergovaný regionální operační program v rámci tzv. nástroje REACT-EU (investiční nástroj s účelem snížení dopadů pandemie covid-19) vyhlásil 31. 5. 2021 výzvu na podporu poskytovatelů sociálních služeb, respektive na zkvalitnění a zajištění poskytování sociálních služeb a materiálně technické základny. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služebách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní informace

Podpora

Zacílení a podporované aktivity

Způsobilé výdaje

Další informace

Kancelář MAS


Základní informace

 • Vyhlášení výzvy: 31. 5. 2021
 • Uzavření výzvy: nejpozději 3. 2. 2022 ve 14:00
 • Časová způsobilost projektů: 1. 2. 2020 - 31. 12. 2023
 • Průběžná výzva - projekty se hodnotí průběžně, dle podání, nikoliv všechny najednou
 • Projekt může být ukončen před podáním žádosti o podporu v MS2014+ (drobné rozdíly v případné časové způsobilosti - více viz výzva)

PODPORA

 • Alokace výzvy - přibližně 2 432 804 340 Kč (liší se dle typu žadatele míra dotace)
 • Dotace: 85 % EU (EFRR) + státní rozpočet
  • 5 % kraje, obce, DSO, městské části hl. m. Praha a jimi zřizované organizace - spoluúčast 10 %
  • 15 % příspěvkové organizace oeganizačních složek státu - spoluúčast 0 %
  • 10 % NNO, církve, církevní organizace, organizace zakládané kraji / obcemi / DSO / městskými částmi hl.m. Prahy - spoluúčast 5 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč / projekt
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč / projekt
 • Ex-post financování - nejprve si žadatel zajistí financování celé akce a následně po ukončení a schválení projektu mu bude proplacena dotace v odpovídající výši

ZACÍLENÍ A PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně 4 technické základny stávajících služeb. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
  • centra denních služeb,
  • denní stacionáře,
  • týdenní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • domovy se zvláštním režimem,
  • chráněné bydlení,
  • tlumočnické služby
  • azylové domy,
  • domy na půl cesty,
  • krizová pomoc,
  • nízkoprahová denní centra,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • noclehárny,
  • terapeutické komunity,
  • odborné sociální poradenství,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • sociální rehabilitace,
  • raná péče,
  • intervenční centra,
  • služby následné péče,
  • podpora samostatného bydlení,
  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • odlehčovací služby,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • kontaktní centra,
  • terénní programy,
  • tísňová péče,
  • průvodcovské a předčitatelské služby.
 • Cílové skupiny:
  • senioři,
  • osoby sociálně vyloučené,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby s poruchou autistického spektra,
  • osoby se zkušeností s duševním onemocněním,
  • zaměstnanci sociálních služeb.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Hlavní výdaje projektu (min. 85 % celkových způsobilých výdajů):
  • nákup nemovitosti (celé nebo její části), která bude sloužit poskytování sociálních služeb;
  • výstavba, přístavba nebo nástavba a stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace atd.) stávajících objektů, či zázemí (včetně vývařoven) pro poskytování sociální služby;
  • vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby;
  • zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky);
  • pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování sociálních služeb (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
  • administrativní zázemí/kanceláře včetně jejich vybavení pro výkon sociální služby;
  • kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, a to ve vztahu ke kapacitě sociální služby;
  • zdravotnické prostředky pro sociální služby dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou klientům poskytovány prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání;
  • pořízení automobilu pro účely poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
  • pořízení asistenčních a asistivních technologií, a systémů protipožární ochrany.
 • Vedlejší výdaje projektu (max. 15 % celkových způsobilých výdajů):
  • parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení;
  • úpravy venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, přístupové cesty, bezbariérový přístup do objektu) v areálu poskytovatele sociálních služeb;
  • demolice původního objektu na místě realizace projektu;
  • zabezpečení výstavby;
  • projektová dokumentace stavby;
  • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu;
  • povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel);
  • nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete níže v přiložené výzvě, přímo na webových stránkách výzvy č. 101 IROP


Kancelář MAS

V případě otázek k výzvě, či pomoci se neváhejte obrátit na pracovníky Kanceláře MAS, především Jana Oujeského (720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz), kteří jsou Vám schopni pomoci.